​The Emergency Powers Act and Communicable Diseases Act

The legislative project is no longer pending and new material is not added to the information package

This information package considers the time of the COVID-19 pandemic 2020-2022 and the use of the powers of the Emergency Powers Act in Finland.

The Emergency Powers Act (1552/2011), including the amendments

Hallituksen esitys HE 3/2008 eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 1552/2011 käsittelytiedot. Uudella valmiuslailla kumottiin aiempi valmiuslaki 1080/1991

Hallituksen esitys HE 108/2012 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2014 eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 88 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 210/2016 eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 99 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 164/2016 eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 14 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 145/2017 laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 71 ja 79 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 130/2018 eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 29 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 158/2018 eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää valmiuslain 93 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 2/2020 eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
– sisältää valmiuslain 103 §:n muuttamisen

The Communicable Diseases Act (1227/2016), including the amendments

Hallituksen esitys HE 13/2016 eduskunnalle tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 1227/2016 käsittelytiedot. Uudella tartuntatautilailla kumottiin aiempi tartuntatautilaki 583/1986

Hallituksen esitys HE 159/2017 eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 42 §:n kumoamisen sekä 25 §:n 1 momentin, 34 §:n, 36 §:n 2 momentin, 51 §:n 2 momentin ja 53 §:n 2 momentin muuttamisen

Hallituksen esitys HE 49/2018 eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 18 §:n muuttamisen

Hallituksen esitys HE 284/2018 eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
– sisältää tartuntatautilain 25 §:n 3 momentin, 41 §:n, 51 §:n 3 momentin ja 53 §:n 4 momentin kumoamisen

Hallituksen esitys HE 72/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– ;sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja uusien
58 a ja 58 b §:n väliaikaisen lisäämisen lakiin
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Muutos on voimassa 1.6.–31.10.2020.

Hallituksen esitys HE 80/2020 eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
– sisältää tartuntatautilain 60 §:n 1 momentin, 72 §:n ja 75 §:n 1 momentin muuttamisen
– henkilön karanteenista päättäminen, lääkkeiden tarkoituksenmukainen ja yhdenvertainen saanti

Hallituksen esitys HE 101/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– sisältää uuden 4 a luvun väliaikaisen lisäämisen tartuntatautilakiin
– Covid-19-tartuntaketjujen katkaisua tehostava tietojärjestelmä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi, myöh. Koronavilkku
– tutustu myös tietopakettiin Mobiilisovellus koronaviruksen jäljittämiseksi

Hallituksen esitys HE 137/2020 eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
hallitus peruutti 22.10.2020 eduskunnalle 1.10.2020 annetun hallituksen esityksen

Hallituksen esitys HE 139/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja uusien 58 a ja 58 b §:n väliaikaisen lisäämisen lakiin
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisen rajoittamisen jatkaminen 28.2.2021 saakka

Hallituksen esitys HE 225/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
– Koronavilkku-sovelluksen yhteentoimivuuden mahdollistaminen muissa EU/Eta-maissa tai Sveitsissä kehitettyjen sovellusten kanssa
– Koronavilkkua koskevan väliaikaisen 4a luvun voimassaolon jatkaminen 31.12.2021 saakka

Hallituksen esitys HE 245/2020 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– muutoksilla annettaisiin kunnille ja aluehallintovirastoille nykyistä enemmän toimivaltuuksia velvoittavasti muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja toisaalta rajoittaa elinkeinotoimintaa

Hallituksen esitys HE 6/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 91 §:n 1 momentin väliaikaisen muuttamisen ja 58 a ja 58 b §:n muuttamisen
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisen rajoittamisen jatkaminen 30.6.2021 saakka

Hallituksen esitys HE 15/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta 
– sisältää tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisen
– mahdollisuus pakolliseen terveystarkastukseen määräämisestä mm. lentoasemilla ja rajanylityspaikoilla

Hallituksen esitys HE 31/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta
– täsmennetään kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuutta sulkea asiakkaiden tai osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat määräajaksi

Hallituksen esitys HE 32/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta
– ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikainen rajoittaminen 1.3.–30.6.2021

Hallituksen esitys HE 73/2021 eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 58 d § muuttamisen

Hallituksen esitys HE 105/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen

Hallituksen esitys HE 118/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta
– tartuntatautilain väliaikainen muuttaminen
– sisältää tartuntatautilain 58 d § muuttamisen, jolla poistettaisiin lähikontaktin tarkka määritelmä sekä soveltamisen kriteerinä käytetty ilmaantuvuusluku

Hallituksen esitys HE 131/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
– tartuntatautilain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen
– ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen Suomeen leviämisen ehkäisemiseksi säädettyjen tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevien säännösten voimassaolon jatkaminen
– EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä säätäminen, Koronapassi

Hallituksen esitys HE 226/2021 eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta 
– ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia siten, että vuoden 2021 loppuun saakka voimassa olevia tartuntatautilain covid-19-epidemiaan liittyvien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin
– edellytykset Suomeen saapuvilta henkilöiltä

Hallituksen esitys HE 230/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
– esitetään, että tartuntatautilakiin säädettäisiin uusi, väliaikaisesti voimassa oleva pykälä (48 a), jolla voitaisiin edellyttää sote-työnantajalta velvollisuutta huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta hoidettaville covid-19-tartuntavaaraa.


Updated 28.6.2022

Adoption of the Emergency Powers Act during the COVID-19 pandemic | ​ Preparation before the parliamentary proceedings | ​Parliamentary proceedings concerning the introduction of the Emergency Powers Act | Comparative legal material | The Emergency Powers Act and Communicable Diseases Act | ​Literature and other material | News coverage