Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

8) Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Lakialoite tuloverolain 31 §:n muuttamisesta ei sisälly kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin, vaikka nuo seuraavat lakialoitteet, jotka tulevat käsittelyyn, siihen sisältyvätkin. Tässä lakialoitteessa on myös yksi keskustan ja yksi kokoomuksen edustajan allekirjoitus.

Tässä ehdotetaan, että opiskelijoiden korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa maksamat ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien jäsenmaksut tehtäisiin verotuksessa vähennyskelpoisiksi. Nythän opiskelijoiden taloudellinen tilanne kaipaa pikaista parantamista, mutta hallituksen budjettiesitys ei tällaista lupaa. Hallitusohjelmassa puhutaan kannustavuudesta ja vedotaan selvitysmies Eero Kurrin raporttiin, jossa esitetään, että opiskelijoiden velkaannuttaminen otettaisiin jälleen käyttöön ja kaikki ne lupaukset, joita opiskelijoille on annettu, tällä samalla hylättäisiin.

Parannuksia siis opiskelijat odottavat. Yksi tapa: Niille opiskelijoille, joilla on esimerkiksi kesäansioita tai muutoin pieniä ansioita — suuriahan ne eivät voi olla, kun opiskelu on pääasia kuitenkin — syksyisin ylioppilaskunnan tai ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenmaksu on yksi merkittävimmistä menoeristä. Se on suurimmillaan, Kuopion yliopiston ylioppilaskunnassa, 90 euroa. Se on merkittävä summa. Monella työssä olevalla ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksu on samaa suuruusluokkaa, ja se on verotuksessa vähennyskelpoinen. Voidaan tietysti sanoa, että nämä opiskelijoiden jäsenmaksut eivät ole tulon hankkimiseksi välttämättömiä menoja, mutta yhtä lailla voidaan sanoa, että ei myöskään ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksu ole suoraan tulon hankkimiseksi välttämätön meno. Kuitenkin ay-jäsenmaksu on vähennyskelpoinen ja saa minun puolestani ollakin.

Voidaan näin todellakin verrata, että myös nämä opiskelijoitten jäsenmaksut ovat heidän tulon hankkimiseksi aiheutuneita kulujaan sillä tavalla välillisesti, että kun he opiskelevat, he saavat siitä ammattipätevyyden ja sen ansiosta taas sitten työpaikan, ehkä hyvän työpaikan, toivottavasti, vaikka tänä päivänä paljon on akateemisiakin työttömiä, ja näin he tulevaa ansiotaan varten hankkivat koulutuksen. Siihen liittyy ylioppilaskuntien osalta pakollinen jäsenmaksu, ja nyt on käsittelyssä myös ammattikorkeakoulujen osalta tämän säätäminen pakolliseksi. Se ei ehkä toteudu, mutta se tuo tiettyjä etuuksia, jotka ovat tätä kautta verrattavissa todellakin tulon hankkimiseksi aiheutuviin kustannuksiin.

Herra puhemies! Tämä olisi tässä tilanteessa pieni mutta tuntuva kädenojennus opiskelijoille heidän kannustamisekseen opiskeluissaan eteenpäin, jotta sitten voivat rakentaa tätä rakasta isänmaatamme.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Aivan niin kuin ed. Kankaanniemi totesi, tämä ei ole vähennyskelpoinen tänä päivänä siitä syystä, että on katsottu, että ammattitaidon hankkimisesta johtunut kustannus ei ole vähennyskelpoinen. Mutta lakia voidaan muuttaa ja aina silloin tällöin tässä tehdään erilaisia esityksiä, että vähennyskelvoton meno muutettaisiin vähennyskelpoiseksi verotuksessa. Taisi olla viime vuonna, kun oli suunnitteilla sellainen, että kunnallisista luottamuspalkkioista maksetut maksut puolueelle tulisivat vähennyskelpoisiksi. Eduskunta ja eduskunnan, sanoisinko, merkittävät voimat suunnittelivat tällaista lakialoitetta, ja se eteni aina valtiovaroihin saakka, missä se kuitenkin tyrmättiin. Mutta se on esimerkki siitä, että vähennyskelvoton meno, kustannus, voidaan muuttaa vähennyskelpoiseksi, ja sitä suuremmalla syyllä, kun ottaa huomioon, että opiskelijoitten asemaa ei ole parannettu moneen vuoteen, olisi oikein hyväksyä nämä vähennyskelpoisiksi menoiksi.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ylioppilaskuntien oppilaskuntaan kuulumista opiskelija ei pysty valitsemaan, vaan hänen on todellakin kuuluttava siihen. Niin kuin täällä ed. Kankaanniemi totesi, myöskin ammattikorkeakoulujen kohdalla asiaa ollaan juuri harkitsemassa. Opiskelijat eivät ole saaneet hallituksen budjettiesityksessä muuta oikeastaan kuin kehotuksen ottaa lisää lainaa, jota sitten kenties tulevaisuudessa päästään vähentämään verotuksessa.

Tällä tavalla olisi mahdollisuus nyt auttaa opiskelijoitten vaikeaa taloudellista tilannetta, ja jos tämä säädettäisiin verovähennyskelpoiseksi kustannukseksi, tällä tavalla pystyttäisiin, tosin pieneltä osin mutta kumminkin, auttamaan opiskelijoitten taloudellista tilannetta. Ed. Kankaanniemi täällä sanoi, että ammattiyhdistysmaksut ovat kaikille palkansaajille verovähennyskelpoisia. Aivan yhtä hyvin voitaisiin tässä tilanteessa rinnastaa tähän sitten opiskelijat.

Keskustelu päättyy.

​​​​