Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annettua lakia — siinä mielessä erikoinen lakiesitys, että maksua ollaan alentamassa, ja sehän on ihan tervetullutta tällaisina talouden aikoina. Tuota valvontamaksua laskettaisiin nykyisestä 2,90 eurosta 2,20 euroon. Tämä maksuhan peritään jokaisesta katsastuksesta ja sillä katetaan näiden katsastusten viranomaisvalvontaa ja sen valvontaa, hoidetaanko katsastukset asianmukaisesti.

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo katsastustoimintaa nykyään muun muassa suorittamalla tarkastuskäyntejä katsastusasemille ja tekemällä ajoneuvoliikennerekisterin tietoihin ja vikatilastoihin liittyviä tarkastuksia sekä osallistumalla tienvarsitarkastuksiin. Katsastuksia tehdään vuosittain noin 3 300 000, varsin mittava määrä.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on korostanut vuonna 2014 voimaan tulleiden katsastustoiminnan järjestämistapaa koskevien lakimuutosten käsittelyn yhteydessä, että katsastustoiminnan valvonta ja valvonnan resurssit tulee jatkossa järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti. Valiokunta on saanut selvityksen, että Liikenteen turvallisuusvirasto on etsinyt uusia ja aiempaa tehokkaampia toimintamalleja tähän tarkastustoimintaan.

Katsastustoiminnan valvonnan kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 7 300 000 euroa vuodessa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyisen katsastustoiminnan valvontamaksun maksukertymä on kuitenkin huomattavasti toteutuvia valvontakustannuksia suurempi. Siitä sitten johtuu tämä lakiesitys, eli tuo valvontamaksun kertymä on suurempi kuin siitä aiheutuvat kulut.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä ja oikeansuuntaisena kehityksenä sitä, että katsastustoiminnan valvonnan kustannuksia on saatu alennettua aiemmin arvioidusta tasosta ja valvontamaksua voidaan laskea. Nykyinen valvontamaksu on noin 8 prosenttia katsastuksen keskihinnasta. Näissä hinnoissa on edelleen huomattavia alueellisia eroja. Valiokunta pitää tärkeänä ja asianmukaisena sitä, että maksujen aleneminen näkyy jatkossa myös kuluttajahinnoissa ja näin ollen tuo katsastusmaksujen korkea taso näiltä osin hiukan voisi laskea.

Valiokunta viittaa katsastustoimintaa koskevan sääntelyn uudistamisen yhteydessä ehdottamaansa ja eduskunnan hyväksymään lausumaan ja toteaa, että edelleen on hyvin tärkeää seurata ja arvioida katsastustoiminnan puolueettomuuden, riippumattomuuden ja muun asianmukaisuuden turvaamiseen liittyvien säännösten noudattamista ja vaikutuksia, markkinoiden ja alueellisen palvelutarjonnan ja hintojen kehittymistä ja myös raskaan liikenteen katsastusverkoston riittävyyttä.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja tämä mietintö on yksimielinen.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Olemme parhaillamme muuttamassa varsin tuoretta lakia. Tämä ei ole tällä kaudella ensimmäinen laatuaan mutta jälleen hyvä esimerkki siitä, miten tarkkaan lain toteutumista seurataan ja kuinka herkästi ja nopeasti hallitus on myös valmis lakia tarvittaessa korjaamaan.

Vasta kuluvan vuoden heinäkuun 1. päivänä astui voimaan laki ajoneuvojen katsastustoimen valvontamaksusta. Lain tarve perustui tavoitteeseen hillitä katsastushintojen nousua ja lisätä katsastustoiminnan tarjontaa ja alueellista kattavuutta. Koska valvontamaksu oli uusi, sen suuruus perustui arvioon. Katsastustoiminnan lisääntyvien valvontakulujen ja katsastuspalvelurekisterin ylläpitämisen arveltiin aiheuttavan kustannusten nousua keskimäärin 2,90 euroa per katsastus.

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa korostimme lain valmistelun yhteydessä tarkkaa seurantaa, lain tavoitteiden, kuten katsastuksesta perittävien maksujen alentamisen, kehitystä, katsastustoiminnan harjoittamisen ja lakiesityksen vaikutuksien seurantaa vuosittain sekä virasto- että ministeriötasolla. Tämän eduskunta vahvisti. Tämän ansiosta olemme tässä miellyttävässä tilanteessa, joka saa kannatusta myös katsastusyrittäjiltä ja jonka vaikutuksien tulisi ennen kaikkea näkyä — vaikka vaatimattomuudessaan itse rahasummaa tarkasteltaessa — kuluttajan lompakossa.

Tarkan seurannan johdosta on todettu, että arvioitu 2 euroa 90 senttiä on voimakkaasti ylimitoitettu. Valvonnasta aiheutuvat kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät. Tämän vuoksi kyseessä olevassa lakiesityksessä esitetään valvontamaksun alentamista 70 sentillä, eli valvontamaksun määräksi säädettäisiin 2 euroa 20 senttiä. Hallituksen esitys näyttää taitonsa reagoida nopeasti ja muuttaa lakia kuluttajalle edullisempaan suuntaan. Valvontamaksu on keskimäärin 8 prosenttia katsastuksen hinnasta.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on nyt erittäin hyvä esimerkki siitä — kun tehdään laki ja arvioidaan sitten sen kustannusvaikutuksia — miten voidaan kuitenkin niitä kustannuksia säästää niiden toimenpiteiden ansiosta, joita tehdään. Eli kysymys on katsastustoiminnan valvonnasta, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että kun otetaan ulkopuolinen yksityinen palveluntarjoaja mukaan tähän viranomaistoiminnan ketjuun tekemään yksi osa-alue siitä, niin voidaan laskea kustannuksia. Tämä on siinä mielessä ajankohtainen, kun keskustellaan muun muassa tuosta sote-järjestelystä ja siinä yksityisten palveluntuottajien roolista.

Tässä hallituksen esityksessä, silloin kun tätä lakia varsin tuoreena tehtiin, arvioitiin asiantuntijalausuntojen perusteella, että näihin sopimuskumppanien tekemiin tarkastuksiin tulisi varata vuosittain noin 770 000 euroa. Nyt kun nämä kilpailutukset on käyty ja palvelusopimukset tehty, niin se kustannus on vain 300 000 euroa, eli tässä on kysymys varsin merkittävästä säästöstä yhteiskunnalle ja sitä kautta myös katsastusten hankkijoille elikkä kuluttajille, jotka ajoneuvojaan katsastavat. Tämä on siinä mielessä hyvä esimerkki tästä yksityisten palveluntuottajien roolista julkisen palvelun lisänä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​