Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä on kysymys niin sanotusta konttilaista elikkä hallituksen esityksestä eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta. Kysymys on siis konttien turvallisuudesta, ja tätä konttiyleissopimusta sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin uusiin ja vanhoihin kontteihin lukuun ottamatta ilmakuljetuksiin tarkoitettuja kontteja.

Kontin omistajalle tulisi esityksen myötä velvollisuus laatia kontille tarkastusohjelma, jonka Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastuslaitos hyväksyisi. Tarkastuslaitoksen tulisi tarkistaa vähintään kymmenen vuoden välein, että tarkastusohjelma täyttää edelleen hyväksymisen edellytykset. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomessa ei ole toistaiseksi yhtään konttilain mukaisesti hyväksyttyä tarkastuslaitosta. Olemme siis ulkomaalaisten tarkastuslaitosten tarkastusten varassa.

Lisäksi esityksellä täsmennettäisiin valvontaviranomaisten tehtäviä ja muun muassa säädettäisiin velvollisuudesta antaa turvallisuustarkastajille perehdytystä tähän tehtävään. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotetut muutokset ovat omiaan pidentämään konttien käyttöikää ja parantamaan muun muassa rahtialusten turvallisuutta. Näin ollen hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa yleissopimuksen liitteiden sekä lakimuutosten hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuihin yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset ja lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. Mietintö on yksimielinen.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Joskus tässä talossa olevat lakiesitykset vaikuttavat nappikaupalta tai hiusten halkomiselta. Ensiajatus turvallisista konteista olevan yleissopimuksen muuttamisesta voisi hyvinkin johdattaa edellä mainittuun suuntaan. Näin ei kuitenkaan ole. Kysymys on loppupeleissä varsin merkittävästä yksityiskohdasta merenkulkua ja meritavarakuljetuksia ajatellen. Kansainvälinen yleissopimus on vuodelta 1972. On järkeenkäypää, että neljä vuotta itseäni vanhempaa sopimusta on tarpeen muokata vastaamaan tämän päivän tarpeita, jotta toiminta satamissa ja meriliikenteessä sujuvoituisi.

Konttiyleissopimustahan sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin uusiin sekä vanhoihin kontteihin. Täytyy ymmärtää, että konttien lastaus on kuin palapeliä. Alus täyttyy useimmiten monien eri firmojen konteista, joiden koko voi tällä erää vaihdella paljonkin. On siis selvää, että yhdenkokoiset kontit sekä helpottavat lastausta että parantavat meriturvallisuutta. Ennen kaikkea varustamoiden mielestä esitetty muutos on hyvä ja toivottu.

Hallitus on siis konttisopimuksen muutosesityksellään oikealla asialla.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Suomen konttiturvallisuus on pääosin hyvä, mutta turvattomia ja ympäristölle vaarallisia kontteja on myös Suomen liikenteessä. Kontithan liikkuvat kansainvälisesti, ja sen vuoksi tällainen konttilaki, kansainväliseen sopimukseen perustuva konttilaki, on erittäin tärkeä sekä liikenneturvallisuuden että ympäristöturvallisuuden ja työturvallisuuden vuoksi, nimittäin vaarallinen kontti saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille, ympäristölle ja lastille. On tärkeää, nyt kun tämä tarkastusvelvollisuus tähän tulee, että kontit tarkastetaan kymmenen vuoden välein ja niihin tehdään asianmukaiset korjaukset.

Juuri tänään Etelä-Suomen Sanomat kirjoitti konttien vaarallisuudesta ja siitä, että kontteja kaasutetaan lähtömaassa, kun tehdään lastauksia. Niitä kaasutetaan tuholaisten tai tautivaarojen vuoksi, ja se on hyvin suuri työturvallisuusriski, mikäli näiden konttien merkinnät eivät ole ajan tasalla. Eli sille työntekijälle, joka avaa sitä konttia sitten määräsatamassa, jos merkinnät eivät ole kohdallaan ja kontit asianmukaisessa kunnossa, se voi olla työturvallisuusriski, koska työskentely kaasutetussa kontissa voi aiheuttaa jopa pyörtymisiä. Tällaisia tapauksia on ollut.

Tässä on yksi hyvä käytännön esimerkki siitä, niin kuin edustaja Kymäläinen sanoi, että saattaisi ajatella, että tämä on varsin mitätön laki, tällainen konttilaki, mutta silloin kun mennään työntekijätasolle, niin silloin on turvallisuudesta kysymys, että se kontti on asianmukainen ja kun se on tuolla liikenteessä, niin se ei aiheuta vaaraa, ei ympäristölle eikä ihmisille eikä niille työntekijöille, jotka näiden konttien kanssa työskentelevät.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​