Täysistunnon pöytäkirja 125/2009 vp

PTK 125/2009 vp

125. MAANANTAINA 14. JOULUKUUTA 2009 kello 12.02

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Hallitus ajoi läpi yliopistouudistuksen, ja siinä yliopistojen oikeudellinen asema muuttui. Tämä oikeudellisen aseman muutos tuli näkymään muun muassa siinä, kun täällä käytiin keskustelua yliopistojen työeläkevakuutusmaksuista. Niissähän kävi niin, että syystä taikka toisesta, ehkä tarkoituksellisesti, hallitus oli jättänyt yliopistoille korvaamatta nämä työeläkevakuutusmaksut ja jouduttiin muuttamaan lakia, jolloin näitä työeläkevakuutusmaksuja siirrettiin muiden vakuutuksen maksajien kannettavaksi.

Hallitus antoi kovasti vähän aikaa myöskin tämän verolain käsittelyyn eduskunnassa, ja valtiovarainvaliokunnan verojaosto joutui suurella kiireellä käsittelemään tätä verolakia, joka yliopistoja koskee. Tässä yliopistojen verolain käsittelyssä kävi ilmi erityisesti, että elinkeinotoiminnan määrittely osoittautui hyvin monimutkaiseksi. Perustuslakivaliokunta lähti siitä, että elin-keinotoiminta tulee määritellä pykälässä. Nyt valtiovarainvaliokunta otti kannan ja määritteli sen vain perusteluissa. Ainahan on kuitenkin niin, että jos syntyy suuri erimielisyys, niin pykälä on loppujen lopuksi se, joka ratkaisee, ja perustelut ovat toissijaisia. Valiokunta edellytti kyllä, että yliopistojen verotuksellinen asema ei todellisuudessa muutu, mutta on pelättävissä, että elinkeinotoiminnan määrittelyssä on vaara, että yliopistojen asema muuttuu ja sellaisia toimintoja, jotka ovat tähän asti olleet verottomia, tulevat veronalaisiksi.

Opetusministeriö vaati viimeiseen asti muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, ja, herra puhemies, esitän, että mietinnön sivulta 6, oikea palsta, poistetaan seuraava lause: "Elinkeinotoiminnan tuloa ei kuitenkaan ole pidettävä verovapaana sen johdosta, että elinkeinotoiminnassa yksi tuotantopanos on muodostunut harjoittelutyövoiman käytöstä ja tämän panoksen merkitys kokonaisuus huomioon ottaen on vähäinen."

Tässä on nimenomaan kysymys harjoittelijoitten työpanoksesta ja siitä, onko se verovapaata vai veronalaista toimintaa. Valiokunta lievensi hieman valtiovarainministeriön kantaa tässä asiassa, mutta edelleenkin on uhka, että myöskin harjoittelutyöstä joissakin tapauksissa muodostuu elinkeinotoiminnaksi tulkittavaa toimintaa ja siinä mielessä veronalaista toimintaa, ja tämä tulisi heikentämään yliopistojen asemaa. Tämän johdosta todella esitän, että tämä lause tästä mietinnöstä poistetaan.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Hallituksen esityksestä yliopistojen verovelvollisuudesta annetussa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä jää määrittämättä esityksen pääsisältö eli se, mikä on yliopistojen elinkeinotoimintaa. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan "- - ehdotettua 21 a §:ää on täsmennettävä siten, että säännöksessä kuvataan, mitä yliopiston elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan. Yliopistojen verotettavaa elinkeinotoimintaa voi olla vain toiminta, joka ei liity yliopistojen lakisääteisiin tehtäviin ja jolla on muun elinkeinotoiminnan kanssa kilpaileva, voittoon pyrkivä luonne." Tämä kanta otettiin siksi, että "ehdotetun säännöksen täsmälliset ja jopa ristiriitaiset perustelut tekevät säännöksestä erittäin epäselvän tulkita, ja verovelvollisuutta on siten monissa tapauksissa erittäin vaikeata määritellä."

Valtiovarainvaliokunta kuittasi tämän perusongelman vain sanomalla, että "kaikkien toimintojen osalta ei ole mahdollista etukäteen yksiselitteisesti määritellä, onko kysymyksessä yliopistojen verovapaaksi katsottavasta palvelutehtävästä vai yliopiston elinkeinotoiminnasta. Näissä tilanteissa toiminnan luonteen arviointi tapahtuu tapauskohtaisen kokonaisarvioinnin perusteella, jossa punnitaan toiminnan ominaisuuksien keskinäistä painottumista toisiinsa".

Eli arviointi tapahtuisi kuitenkin käytännössä jälkikäteen. Tästä juuri ongelma tuleekin. Kyllä yliopistojen pitäisi pystyä etukäteen määrittelemään lain mukaisten toimintojensa mahdollinen verovelvollisuus. Lainsäädännön perusperiaate tulisi aina olla se, että kaikki verovelvolliset voisivat aina etukäteen jo tietää toimintojensa seuraamukset. Nyt asia jää tällä esityksellä täysin hoitamatta.

Kannatan ed. Kuopan tekemää lausumaehdotusta.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Käytän tilaisuutta hyväkseni, kun on puhuttu tässäkin keskustelussa paitsi tästä lakiesityksestä ja sen mietinnöstä, hallituksen esitys 244, myös yliopistojen työttömyysvakuutusmaksusta. Näille yhteinen tekijä on se, että kaksi ministeriötä käy keskustelua asiasta, joka pitäisi pystyä käymään ministeriöitten välillä ja ministeriöitten sisällä eikä niin, että meille tuodaan päätettäväksi asioita, jotka jäävät ikään kuin ilmaan roikkumaan.

Arvoisa puhemies! Jos saan puhua tässä erityisesti työttömyysvakuutusmaksulaista, niin erityisesti sinne viestiä myös jaostolta, että asioiden käsittely ajallisesti ja tyylillisesti asianomaisella tavalla on enemmän kuin toivottavaa näitten molempien lakiesityksien yhteydessä.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannan syvää huolta yliopistojen opetuksesta ja tutkimuksesta. Kannoin sitä jo ennen yliopistouudistusta ja nyt, kun nämä erilaiset säädökset ja lait, jotka koskevat yliopistojen tulevaisuutta, ovat tulleet konkreettisesti tänne eduskuntaan, olen vielä enemmän huolissani yliopistojen tulevaisuudesta. Näyttää siltä, että sinivihreälle hallitukselle yliopisto on lähinnä bisnes ja sivistys on siellä sivuseikka.

Olen täällä kuullut viime vuoden aikana monta kertaa, kun yliopistolain uudistusta käytiin, vakuutuksen hallituspuolelta, että kaikki muutokset kompensoidaan, tehdään kaikki, että yliopistojen jo silloin kohtuullisen heikoilla kantimilla oleva talous ei enää heittäytyisi huonommalle tilalle. Nyt yllättäen meille tuodaan tietoa siitä, että tuottavuusohjelma puree edelleenkin niin, että leikataan yliopistojen perusrahoituksesta. Meille kerrotaan, että työttömyysvakuutusmaksuja ei kompensoidakaan, vaan kehitellään jossakin vaiheessa joku laki, joka antaa tilapäisen alentuman tähän maksuun yliopistoille, mikä sinänsä on taas kansantalouden kannalta täysin ääliömäinen esitys ja sekin vain tilapäinen, ja sitten vielä, että verotuksenkaan osalta ei pystytä takaamaan sitä, etteikö yliopistojen tilanne heikentyisi. Tämän vuoksi kannatan ed. Kuopan tekemää esitystä.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Nykyhallituksen kansanedustajat ikään kuin kehaisevat aina itseään sanomalla olevansa sinivihreän hallituksen edustajia. Heistä nyt tällä hetkellä kokoomuksen edustajia on paikalla useampi, tosin vain 3 keskustalaista, ottaen huomioon ryhmänne suuruuden. Mutta näitä yliopistoja käsiteltäessä aikaisemmin, muutama päivä sitten, ja tänään on pakko todeta, että sopivampi väriluonnehdinta on kylläkin syanoottinen hallitus, ei sinivihreä vaan syanoottinen. Värihän on hyvin saman kaltainen. Tuollainen syanoosi tulee silloin, kun alkaa happi loppua, elämä alkaa sujua heikosti ja loppu uhkaa. Näin juuri näiden yliopistojen kohdalla on käymässä. Hallitus on ajanut yliopistouudistusta, Aalto-yliopistoa ja yliopistojen yksityistämistä, ja samalla unohtanut kuitenkin sen, että niiden taloutta pitäisi tukea asiallisesti, ei niin, että ne jätetään oman onnensa nojaan, tehdään vippaskonsteja niin kuin esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksujen kohdalla yritettiin. Asiahan on nyt perustuslakivaliokunnassa.

Puhemies! Mielestäni tässä hallitus ei ole kyllä toteuttanut vastuullista politiikkaa.

Keskustelu päättyi.