Täysistunnon pöytäkirja 125/2009 vp

PTK 125/2009 vp

125. MAANANTAINA 14. JOULUKUUTA 2009 kello 12.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

 

Pertti Hemmilä /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä maatalouden luopumistukijärjestelmä on ollut käytössä jo pitkään, muistaakseni tämä on alun perin lähtenyt liikkeelle jo 1980-luvulla, ja sitten Lipposen hallitukset tätä ansiokkaasti kehittivät. Haluan sen takia käyttää tässä puheenvuoron, että näin julkisesti voin kiittää valiokuntaa siitä merkittävästä panoksesta, mitä siellä valiokuntakäsittelyn aikana tähän annettiin. 11. valtiopäivät alkavat minulla olla jo päätöksessä, enkä muista kertaakaan — olen koko sen ajan ollut myöskin maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä — että näin merkittäviä muutoksia olisi syntynyt valiokuntakäsittelyn kuluessa ja vieläpä näin yksimielisesti.

Tässä kyllä sekä hallituspuolueitten että opposition kansanedustajat ovat panostaneet siihen, mitä valiokunnan mietinnössä erityisesti korostetaan, eli kun me haluamme, että tilanpito Suomessa jatkuu, maatiloilla on jatkajia, me haluamme, että erityisesti nuorille tilanpitoa jatkaville viljelijöille, tuottajille tulee tässä tätä kautta mahdollisuus aloittaa se tilanpito riittävän ajoissa ja toisaalta sitten tilasta luopuville tällä tavalla taataan mahdollisuus — sanotaanko näin — ihmisarvoiseen elämään. Maatalouden MYEL-eläkkeet ovat hyvin pieniä, alle 1 000 euroa kuukaudessa, mutta se on kuitenkin parempi tämän luopumisen kautta kuin se, että maatalouden sukupolvenvaihdokset venyisivät vielä nykyistä paljon pidemmälle.

Klaus Pentti /kesk:

Arvoisa puhemies! Niin kuin maa- ja metsätalousvaliokunta mietinnössään toteaa, luopumistukijärjestelmän jatkaminen on välttämätöntä. Kotimaisen elintarviketuotannon jatkuminen edellyttää riittävää määrää sukupolvenvaihdoksia samoin kuin jatkajia, jotka ovat halukkaita tekemään investointeja. Nyt näitä sukupolvenvaihdoksia ei ole lähelläkään sitä määrää, mitä tavoitellaan vuositasolla.

Niin kuin ed. Hemmilä selvitti, niin hallituksen esitykseen ei alun perin sisältynyt vuokrausvaihtoehtoa luopumistapana, mutta valiokuntakäsittelyssä tämä vaihtoehto otettiin edelleen mukaan, tosin aiemmasta tiukennettuna.

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys valiokunnan tekemin muutoksin on hyvä.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Valiokunnan esitys on hyvä. Se suosii nuoria viljelijöitä ja sitä, että heillä on mahdollisuus jatkaa tilalla tuotantoa, mutta niin kuin täällä ed. Hemmilä totesi, se huomioi myös luopuvat viljelijät, että heilläkin on jonkunmoinen eläke. Minun mielestäni tällä turvataan kotimainen ruuantuotanto, ja siitä pitää lähteä, että suomalainen maanviljelijä ruokkii suomalaiset täällä. Tämä on hyvä siihen nähden.

Keskustelu päättyi.