Täysistunnon pöytäkirja 125/2009 vp

PTK 125/2009 vp

125. MAANANTAINA 14. JOULUKUUTA 2009 kello 12.02

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

 

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Tästä tapaturmalain muutoksesta puhuttiinkin paljon jo tuossa ensimmäisen käsittelyn yhteydessä, ja tähän lakiin sisältyy muutamia sellaisia hankalia kohtia, jotka koskevat haitta-asteen soveltamista muihin etuuksiin ja palveluihin ja haitta-asteluokituksen heikentämistä asetuksessa joidenkin haittaryhmien osalta. Sen vuoksi olemme, sosialidemokraattinen ryhmä, esittäneet tähän muutamaa lausumaehdotusta, jotka totean vielä tässä yhteydessä. Eli esitämme kahta lausumaa, joista ensimmäinen kuuluu:

"Eduskunta edellyttää, että lain nojalla säädettävällä asetuksella haittaluokituksesta ei tule heikentää nykyisiä haittaluokituksia."

Ja toisena lausumana: "Eduskunta edellyttää, että tapaturmavakuutuslakiin nojautuva haittaluokitus ei saa sellaisenaan määritellä vammaispalveluja ja -etuuksien saantia."

Eli esitämme näitä lausumaehdotuksia.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Todella ensimmäisen käsittelyn yhteydessä puhuimme pitkään tästä uudesta haittaluokituksesta eli siitä asetuksesta, joka on nyt luonnosvaiheessa. Selvittelin erittäin tarkasti, mistä tässä on kysymys, ja todellakin suurin osa haittaluokista säilyy ennallaan, mutta joitakin alennuksia on ja joitakin ylennyksiä on tässä, niin kuin esimerkiksi nämä sokeat. Täyssokeat ihmiset ovat nyt uuden asetuksen mukaisesti tai luonnoksen mukaisesti ryhmässä 18, kun he aikaisemmin olivat ryhmässä 20. Se ei kuitenkaan vaikuta heidän palveluihinsa millään tavalla eikä heidän työkykyisyyteensä. Mutta on hyvin hyvä asia, että on myöskin haittaluokka 20 semmoisia henkilöitä varten, jotka ovat vielä pahemmin invalidisoituneet kuin sokeat. Esimerkiksi jos on neliraajahalvaus tai jos on sokea ja kuuro, niin se on pahempi haitta kuin pelkästään sokeus. Kyllä minusta tässä oli erittäin hyvät perustelut, että nämä sokeat ovat nyt haittaluokassa 18.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Satu Taiveahon tekemiä lausumaehdotuksia.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Vielä aivan lyhyesti ed. Asko-Seljavaaralle tästä sokeiden tilanteesta.

Lähinnähän vammaisryhmien huoli liittyy siihen, että tätä tapaturmavakuutuslain haittaluokitusta sovelletaan ja käytetään myös muissa yhteyksissä, muiden palveluiden sekä etuuksien myöntämisessä, ja tältä osin heillä liittyy suuri huoli siitä, että tämä haittaluokituksen heikentäminen saattaa varsinkin joissakin rajatapauksissa vaikuttaa palvelujen saantiin jatkossa. Tämä haittaluokitus on asetustasoinen asia, ja sen vuoksi sitä ei tietysti lailla suoraan päätetäkään, mutta esitämme sen vuoksi tätä lausumaa, että haluamme välttyä tällaisilta tilanteilta, että väärin sovellettaisiin tätä haitta-astetta, ja toisaalta emme hyväksy näitä heikennyksiä. On hyvä, että tässä on joitakin parannuksia, mitkä myös tulevat mietinnössä esiin.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Meidän mietinnössämme on hyvin tarkasti ja paljon pitemmin selitetty tämä asia, mistä ed. Taiveaho puhuu tuossa lausumassaan. Eli siis tätä haittaluokitusta ei missään tapauksessa saa käyttää palvelujen saamiseen tai johonkin muuhun tarkoitukseen, mihinkä sitä ei ole laitettu. Mutta on erittäin hyvä, että on erittäin vaikeita vammoja ja vähemmän vaikeita vammoja ja sitten on pieniä vammoja, eli kyllä tämä on hyvä uudistus. Se on tehty kuitenkin yhteistyössä hyvin monien erikoislääkäreiden, työterveyslääkäreiden ja myös vammaisjärjestöjen kanssa.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kun vammaisista henkilöistä on kyse, niin heitä pitää kyllä auttaa yhteiskunnassa. Se eläminen on hyvin kivuliasta ja rajattua. Nyt on ollut viime vuosina kyllä tapana kunnissa pudottaa vammaislain piiristä sairaanhoidon piiriin vammaisia ihmisiä. Itsekin olen ollut parissa tapauksessa auttamassa, kun on valitettu Hämeen lääninoikeuteen, ja pari tapausta on voitettukin. Eli vammaiset joutuvat näin hakemaan. Kyllä näiden pitää olla niin selkeitä ja kumminkin aina siihen suuntaan, että vammaiset aina hyötyvät enemmän, ettei kyseenalaisteta yhteiskunnan taholta heidän elinmahdollisuuksiaan.

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Ihan vielä vaan ed. Asko-Seljavaaralle toteaisin sen, että kyllä Vammaisfoorumi esimerkiksi on erittäin vahvasti tuonut esille tämän huolensa ja todennut sen, mikä nykytilanne tällä hetkellä on, kun tätä sovelletaan muihin palveluihin. Siellä oli lista niistä, mihin sitä on sovellettu, ja en kyllä itse ainakaan lähtisi arvostelemaan tai väittämään Vammaisfoorumin viestiä vääräksi suinkaan, vaan kyllä nämä viestit, mitä on tullut vammaisjärjestöiltä, ovat olleet ihan saman suuntaisia kaikilta vammaisjärjestöiltä. Myös Näkövammaisten Keskusliitto on erittäin voimallisesti reagoinut tähän sokeiden haitta-asteluokituk-sen heikkenemiseen, mihin edustaja viittasi edellä.

Toinen sitten ihan muu asia näiden kahden lausumassa olevan tärkeän asian lisäksi on tämä tasa-arvoasia, mikä tähän lakiin kummalla tavalla liittyy näissä haittatilanteiden kertakorvauksissa, ja siitä puhuimmekin täällä erittäin paljon silloin ensimmäisen käsittelyn yhteydessä. Siitä täytyy sanoa, että mietintö on hyvin ottanut tämän asian huomioon ja kirjannut varsin kriittistä tekstiä tästä, että jatkossa pitää kehittää parempia määrittelyjä, kun tällä hetkellä siellä vaikuttaa sukupuoli ja sitä kautta odotettavissa oleva elinikä korvauksen suuruuteen. Sitä kautta naisten ja miesten saamat korvaukset ovat eri suuret, ja tämä ei ollut kyllä minun mielestäni tasa-arvon kannalta oikein.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kyllä hallituksen esityksen mukaan haittaluokitusta hyödynnetään myös Kansaneläkelaitoksen etuuksien myöntämisharkinnassa sekä kuntien vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisten palveluiden myöntämisedellytyksistä päätettäessä. Kun haittaluokitusta alennetaan, niin se saattaa kyllä aiheuttaa sen, että myös palvelut sitten heikkenevät.

Keskustelu päättyi.