Täysistunnon pöytäkirja 125/2009 vp

PTK 125/2009 vp

125. MAANANTAINA 14. JOULUKUUTA 2009 kello 12.02

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Nyt käsitellään hallituksen esitystä laiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta.

Arvoisa puhemies! Esittelen vastalauseen 2 perustelut. Hallituksen esityksessä sälytetään työntekijälle kohtuuttoman suuri vastuu siitä, että työnantaja ei kykene maksamaan työsuhdesaatavia. Työntekijän ei voida edellyttää osaavan arvioida, milloin hän voi tai hänen tulee päättää työsuhde maksamattomien palkkojen perusteella.

Hallituksen esityksessä ehdotettu tiukennus saattaa johtaa työntekijän kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin. Maksukyvyttömästä työnantajasta kärsimään joutuvat työntekijät saavat lisävaikeuksia menettämällä oikeuden palkkaturvaan tai joutumalla ottamaan nykyiseen työmarkkinakäytäntöön kuulumattoman riskin päättämällä itse työsuhteensa. Työsuhteen päättämisestä voi seurata suuria oikeudenmenetyksiä esimerkiksi työttömyysturvan karenssin vuoksi. Tällaista vastuuta ei työntekijälle voida sälyttää.

Lakiehdotuksen 9 b §:ssä puhutaan työsuorituksesta maksettavista luonteeltaan tavanomaisista ja määrältään kohtuullisista kuluista. Lainkohdan perusteluissa ei ole tarpeeksi selkeästi määritelty, millaiset kulut ovat kohtuullisia. Esityksen perusteluissa katsotaan, että tavanomaisia ja siten korvattavia kuluja olisivat muun muassa kulut, jotka syntyvät työsuhteessa noudatetun pitkäaikaisen käytännön tuloksena. Tällainen kriteeri sopii erittäin huonosti työelämään, jossa lyhyiden ja erittäinkin lyhyiden työsuhteiden määrä kaiken aikaa kasvaa.

Ehdotetun pykälän perusteluissa korvattaviksi kuluiksi määritellään myös kulut, jotka ovat selvästi yksittäisiä ja tilanteen yllättävyydestä johtuvia. Tässäkin luotetaan aivan liikaa siihen, että työntekijä tietää tarkoin oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa rajat ja pystyy vaatimaan niiden noudattamista työnantajalta.

Lakiehdotuksen perustelujen puutteellisuuden vuoksi valiokunnan olisi tullut ottaa mietinnössään kantaa näihin näkökohtiin. Ehdotamme, että palkkaturvalakiin ehdotetun uuden 9 b §:n ja merimiesten palkkaturvalain uuden 8 b §:n perusteluja tarkennetaan vastalauseessa esitellyllä tavalla. Edellä olevan perusteella esitän, että 1. lakiehdotuksen 9 b §:n ja 2. lakiehdotuksen 8 b §:n perusteluissa otetaan huomioon, mitä vastalauseessa on esitetty. Tämän ovat allekirjoittaneet edustajat Katja Taimela, Merja Kuusisto ja Krista Kiuru.

Arvoisa puhemies! Yhdymme myös vastalauseeseen, jonka ovat allekirjoittaneet edustajat Jyrki Yrttiaho ja Markus Mustajärvi, lukuun ottamatta 1. lakiehdotuksen 9 b §:n ja 2. lakiehdotuksen 8 b §:n poistamista koskevia ehdotuksia.

Päivi Lipponen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuusiston tekemiä esityksiä.

Keskustelu päättyi.