Täysistunnon pöytäkirja 153/2001 vp

PTK 153/2001 vp

153. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2001 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Arvoisa puhemies! Lakiehdotuksessa ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Tähän liittyy myös toinen hallituksen esitys, joka koskee lakia maahanmuuttajan kotouttamisesta ja turvapaikan hakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta.

Lakiehdotus on ollut perustuslakivaliokunnan lausunnolla. Hallintovaliokunta on tehnyt lakiehdotukseen perustuslakivaliokunnan edellyttämän valtiosääntöoikeudellisen muutoksen niin, että tämä voidaan säätää normaalissa järjestyksessä. Tässä lakiehdotuksessa 34 d § koskee tilapäisestä suojelusta päättämistä. Valtioneuvosto päättää siis yleisistunnossa suojelusta, ja se koskee väestöryhmää, johon tilapäistä suojelua voidaan soveltaa, sekä myös ajanjaksosta, jolloin oleskelulupia tilapäisen suojelun perusteella voidaan myöntää.

Turvapaikkahakemuksen käsittelystä säädetään 34 f §:ssä näiltä osin. Tähänkin hallintovaliokunta on tehnyt tarkennuksen. Edelleen valiokunta on tehnyt muutokset 55 §:ään, "Muutoksenhaku passintarkastusviranomaisen tai poliisin päätökseen", ja myös 57 §:ään, "Muutoksenhaku Ulkomaalaisviraston päätökseen". Valiokunta pitää tätä lainsäädäntöä tarpeellisena ja on ollut mietinnössään yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​