Täysistunnon pöytäkirja 153/2001 vp

PTK 153/2001 vp

153. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2001 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

 

Leena Luhtanen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! Tällä lakiesityksellä pyritään kaikin tavoin parantamaan Suomen arvopaperimarkkinoiden kansainvälistä kilpailukykyä. Tämän johdosta arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ehdotetaankin tehtäväksi hyvin monia ja merkittäviä muutoksia. Näiden kaikkien tavoitteena on lisätä joustavuutta ja vähentää tavallaan kansallisia ominaispiirteitä.

Tässä voisi todeta sen, että näillä säännöksillä mahdollistetaan koti- ja ulkomaisilla arvopaperimarkkinoilla kehitettyjen uudenlaisten rahoitusvälineiden käyttöönotto ja julkinen kauppa myös Suomessa, eli ajankohtaistaminen arvopaperimarkkinoilla on myös ollut välttämätöntä.

Talousvaliokunta on saanut käyttöönsä lakivaliokunnan lausunnon, joka on mietintömme liitteenä. Totean myös sen, että muutokset, jotka tähän lakiesitykseen on tehty, ovat lähinnä täsmennyksiä. Kaiken kaikkiaan pidimme lakiesitystä tarpeellisena ja mietintö on yksimielinen.

Tässä yhteydessä totean, että niin lakivaliokunta kuin perustuslakivaliokuntakin ovat joutuneet tekemään talousvaliokunnan ohella suuren työn. Kun äsken unohdin kiittää molempia valiokuntia, niin tässä tulevat sitten kiitokset. Saimme lausunnot ripeästi, ja ne ovat olleet meillä käytössä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​