Täysistunnon pöytäkirja 45/2005 vp

PTK 45/2005 vp

45. TIISTAINA 26. HUHTIKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta

 

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa herra puhemies! Käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- sekä radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta.

Puhemies! Yleisradiolla on edelleen keskeinen asema suomalaisessa viestintäjärjestelmässä. Tästä syystä on tärkeätä, että sen tehtäviä ja hallintoa kehitetään ajan vaatimusten mukaisesti ja että sillä on riittävä rahoitus vaativien tehtäviensä hoitamiseksi.

Keväällä 2003 asettamani parlamentaarinen työryhmä sai tehtäväkseen selvittää, miten Yleisradion julkisen palvelun määrittely ja yhtiön tehtävät vastaavat ajankohtaisiin viestintäpolitiikan ja konvergoituvan toimintaympäristön haasteisiin sekä miten Yleisradion nykyistä hallintomallia tulisi mahdollisesti kehittää. Tässä oli siis taustana parlamentaarisesti koottu työryhmä. Työryhmän toimeksiantoon sisältyi lisäksi joukko muita sekä televisiotoimintaan yleisesti että Yleisradion tulevaisuuteen vaikuttavia esityksiä, ja näihin esityksiin palaamme sitten myöhemmin.

Nyt käsiteltävänä oleva esitys perustuu työryhmän yksimieliseen loppuraporttiin, joka lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle, ja voin todeta vain sen, että lausunnonantajat suhtautuivat varsin myönteisesti raportissa esitettyihin muutosehdotuksiin.

Tämä hallituksen esitys korostaa julkisen palvelun merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. Julkisen palvelun määritelmän ajantasaisuutta on tarpeen arvioida aika ajoin. Nyt esitetyt muutokset tuovat esille eräitä perusteltuja uusia painotuksia. Määritelmään ehdotetaan tarkennuksia, jotka koskevat muun muassa lapsille suunnatun ohjelman ja viihteen tarjontaa sekä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden tukemista.

Myös Yleisradio Oy:n hallintomallin osalta on ollut paikallaan arvioida sitä, missä määrin sen kehittäminen on tarpeen, jotta Yleisradio pystyy toteuttamaan tehtävänsä ajanmukaisesti, tehokkaasti ja ennen kaikkea katsojan edun mukaisesti. Esitys tarkentaa myös hallintoneuvoston ja hallituksen välistä työnjakoa.

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluisi edelleen Yleisradion toiminnan laajuudesta ja suuntaviivoista päättäminen sekä julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta. Lisäksi hallintoneuvosto päättäisi edelleen asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista. Hallituksen tehtäviin kuuluisi yhtiön toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon valinta. Hallitus päättäisi yhtiön seuraavan vuoden talousarviosta hallintoneuvoston hyväksymien talouden ja toiminnan suuntaviivojen mukaisesti.

Tämä esitys sisältää ehdotuksen uudeksi hallituksen kokoonpanoa ja tehtäviä koskevaksi sääntelyksi. Yhtiöllä tulisi olla niin sanottu ulkopuolinen hallitus. Hallituksen jäsenet eivät saisi olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon. Hallituksen jäsenten tulisi edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja myös molempia kieliryhmiä.

Kuten edellä totesin, työryhmän loppuraporttiin sisältyy myös muita tärkeitä ehdotuksia, kuten Yleisradion rahoituksen turvaamiseen liittyvät ehdotukset. Tällä hallituksen esityksellä ei puututa Yleisradion rahoitukseen, eikä se siten sisällä televisiomaksuja tai televisiomaksujärjestelmää koskevia esityksiä.

Televisiotoiminnan harjoittajien maksamasta toimilupamaksusta esitetään luovuttavaksi kokonaan. Tällä hetkellähän televisiotoiminnan harjoittajat on vapautettu toimilupamaksusta digitaalisen lähetystoiminnan osalta ja toimilupamaksua maksetaan ainoastaan analogisesta lähetystoiminnasta. Vapautus on voimassa vuoteen 2010 asti. Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun, joka sisältää toimilupamaksua koskevan sääntelyn, kumoamisesta.

Hallitus esittää, että laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta tulisi voimaan 1. päivänä tammikuuta 2006. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2008, jolloin viimeistään kaikki vuoden 2007 toimilupamaksua koskevat tarkistukset on saatettu päätökseen.

Arvoisa puhemies! Uskon, että ehdotus selkeyttää ja nykyaikaistaa Yleisradion hallintomallia. Lisäksi se tuo uusia painotuksia Yleisradion julkiseen palveluun sellaisella tavalla, joka parantaa yhtiön mahdollisuuksia valtakunnallisena julkisen palvelun yhtiönä tarjota monipuolista ohjelmaa kaikille yhtäläisin ehdoin.

Erkki  Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Eduskunnan isossa salissa on käsitelty tämän vaalikauden aikana ensiksi Yleisradion ensimmäinen kertomus, sitten on ollut toinen kertomus lähetekeskustelussa, ja vielä sitten radiolain ja viestintämarkkinalain muutosten yhteydessä on käsitelty sitä kokonaisuutta jo, mikä tässä on nyt esittelyssä. Näiltä osin kiinnitän vain huomiota tässä yhteydessä yhteen ainoaan asiaan, jota ei voi olla koko ajan korostamatta, ja se on se, että julkisen palvelun tehtävä, johonka kaupallisten kanavien muutospaine kohdistuu kaikkein voimakkaimmin, voi toteutua vain sellaisen instituution kautta, että näitä ohjelmia lähettävät radio ja televisio ovat niin mielenkiintoisia ohjelmatarjonnaltaan, että ihmiset, kansalaiset, niitä kuuntelevat ja katselevat ja seuraavat. Julkisen palvelun tehtävän välittämisessä ei ole mitään mieltä, jos kukaan sinne kanaville ei eksy. Se menee, niin kuin sanotaan, vaikka nyt harakoille, vaikka täällä joutsenista tänä päivänä on lähinnä puhuttukin — olkoon nyt sitten joutsenille taikka harakoille, mutta joka tapauksessa sinne. Elikkä siinä suhteessa tämä kokonaisuus on hyvin tärkeä asiakirja, ja kun julkisen palvelun tehtävään on nyt lisätty tasa-arvo ja kansalaisten osallistumisen tukeminen, ne ovat myöskin ihan hyviä lisäyksiä.

Keskustelu päättyy.

​​​​