Täysistunnon pöytäkirja 72/2004 vp

PTK 72/2004 vp

72. KESKIVIIKKONA 9. KESÄKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

 

Matti  Väistö  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Lähetekeskustelussa oleva lakialoite koskee eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamista. Mainittua pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että eduskunnan virkamiesten eroamisikä nousee nykyisestä 65 vuodesta 68 vuoteen. Todettakoon, että valtion virkamieslaissa 68 vuoden ikäraja on jo ollut kymmenkunta vuotta.

Ehdotettu eduskunnan virkamieslain muutos mahdollistaa joustavan eläkkeellesiirtymisen 63:n ja 68 ikävuoden välillä, ja eläketurva voi siis karttua 68-vuotiaaksi saakka. Tämä liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan eläkelainsäädännön muuttamiseen. Valtion eläkelakiahan nyt ollaan muuttamassa siten, että eläkkeen määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot, ja näin ollen myös vanhuuseläkkeelle siirtyminen on tämän ehdotuksen mukaan muuttumassa joustavaksi niin, että edunsaaja voi jäädä vanhuuseläkkeelle 63:n ja 68 vuoden välillä.

Arvoisa puhemies! Olisi tietysti ollut hyvä, että eduskunnan virkamiehiä koskeva lakimuutos olisi ollut jo tuossa hallituksen esittämässä paketissa, mutta olemme valiokunnan piirissä epävirallisesti arvioineet, että näinkin tämän asian voi hoitaa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Juuri tähän asiaan kiinnitin huomiota, minkä ed. Väistö juuri totesi, että näytti siltä, ikään kuin hallintovaliokunta olisi tämän aloitteen takana, ja silloin tietysti tuli mieleen, eikö sillä tavalla tätä asiaa olisi voinut hoitaa, että ryhmänjohtajat tekevät tämän aloitteen esimerkiksi, tai jollakin muulla sellaisella tavalla, joka olisi kollektiivisempi, vaikkakin pidän hallintovaliokuntaa erittäin arvovaltaisena valiokuntana senkin jälkeen, kun sieltä jäin pois.

Keskustelu päättyy.

​​​​