Täysistunnon pöytäkirja 73/2014 vp

PTK 73/2014 vp

73. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

 

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys liittyy osittain jo aiemmin tänään keskustelussa olleeseen lakiesitykseen vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Tässä lakiesityksessä on tavoitteena parantaa kansalaisten luottamusta Kelaa ja työeläkelaitoksia kohtaan. Liian usein kansalaiset tällä hetkellä kokevat, etteivät he ole saaneet tarpeeksi selkeitä ja ymmärrettäviä perusteluja sille, miksi heidän sosiaalivakuutusetuuksiaan koskeva hakemuksensa on hylätty.

Nykyisinkin hallintolaki edellyttää etuuspäätösten perustelemista, mutta tämä säännös on melko yleisluontoinen. Sosiaalietuusratkaisut liittyvät usein hakijan toimeentuloon ja terveyteen ja ovat henkilökohtaisella tasolla hyvin merkittäviä. Siksi perustelujenkin on oltava selkeitä ja ymmärrettäviä.

Jatkossa hylkäävät päätökset on perusteltava paremmin eli niistä on saatava ymmärrettävällä tavalla selville kielteisen päätöksen perusteet. Silloin kun kielteinen päätös perustuu lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin on kirjattava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Lisäksi ehdotetaan, että etuusasian käsittelyyn osallistuva asiantuntija laatisi asian valmistelun aikana perustellun arviointinsa tilanteesta. Tämä perustelu kirjataan asiakirjoihin. Tämä arvio auttaa lääketieteellisten perustelujen kirjoittamista ymmärrettävään muotoon varsinaiseen päätökseen.

Keskustelu päättyi.

​​​​