Täysistunnon pöytäkirja 73/2014 vp

PTK 73/2014 vp

73. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Nyt keskustelussa oleva lakiesitys on valtiovarainvaliokunnan tekemien muutosten jälkeen oikeansuuntainen ja lähtökohdiltaan kannatettava. Tätä tukee myös Suomen Yrittäjät ry:n lausunto, jonka mukaan yhteiskunnan asettaessa yrityksille edellytyksiä sopimuskumppanien taustojen tarkistamiseksi on sinänsä hyväksyttävää, että samalla kehitetään maksuttomia, kaikille avoimia tapoja edellytettyjen tietojen tarkistamiseen. Keskusta kuitenkin pitää välttämättömänä eräitä pykälämuutoksia.

Keskusta pitää erittäin tärkeänä valiokunnan tekemää muutosta, jossa hallituksen esityksestä poiketen verovelkaa koskeva tieto jätetään merkitsemättä rekisteriin silloin, kun kyseiseen verovelkaan kohdistuu muutoksenhakuviranomaisen määräys täytäntöönpanokiellosta. Hallituksen esitys olisi johtanut siihen, että verovelkarekisteriin olisi voitu merkitä väärin perustein verovelkaa. Hallituksen esityksen mukaan verovelka olisi nimittäin jäänyt näkyviin, vaikka siitä olisi meneillään perusteltu muutoksenhaku ja verovelan periminen olisi asetettu täytäntöönpanokieltoon.

Keskusta pitää kuitenkin riittämättömänä valtiovarainvaliokunnan ehdottamaa 10 000 euron alarajaa rekisterimerkinnälle, vaikka se toki onkin parempi kuin hallituksen esittämä 5 000 euron raja. Keskustan mielestä 10 000 euron rajakin on käytännön yrityselämälle varsin matala. Verovelkarekisteriin joutuminen on varsin raskas sanktio, joka voi pahimmillaan muodostaa esteen yritystoiminnan jatkamiselle, jos yritys ei rekisteriin joutumisen jälkeen saa enää tilauksia. Tällainen seuraus pienimittaisesta laiminlyönnistä olisi kohtuuton. Koko verovelkarekisterin idea vesittyy, jos yritys joutuu siihen liian kevyesti ja tämän vuoksi sen toiminta vaikeutuu, mikä puolestaan johtaa verojen maksukyvykkyyden kasvamisen sijaan yrityksen pahentuviin maksuvaikeuksiin. Tämän vuoksi keskusta ehdottaa, että rekisterimerkinnän alaraja nostetaan 15 000 euroon.

Keskustan näkemyksen mukaan verovelkarekisteriin pitää selkeyden vuoksi tehdä Suomen Yrittäjien esittämä muutos, jonka perusteella verovelka tulisi voida jättää rekisteröimättä yrittäjän sairauden tai yleisen taloustilanteen poikkeuksellisen nopean heikkenemisen vuoksi. Keskusta ehdottaa, että lakiin lisätään mahdollisuus jättää rekisteröinti väliaikaisesti tekemättä äkillisten toimintaolosuhteiden muutosten, kuten yrittäjän sairauden tai yleisen taloustilanteen poikkeuksellisen nopean heikkenemisen, vuoksi. Ennen kuin verovelkarekisterimerkinnästä tehdään päätös, voitaisiin päätöksenteossa ottaa huomioon yrityksen aiempaa toimintahistoriaa ja verotuksen nuhteettomuus. Keskustan mielestä tämän kirjaaminen on perusteltua verovelkarekisteriä koskevaan säännökseen. On kohtuutonta, jos muutoin asiansa mallikkaasti hoitanut yritys joutuu verovelkarekisteriin ainoastaan sen syyn vuoksi, että yleinen taloustilanne muuttuu äkillisesti huonompaan suuntaan ja yrityksellä kestää hetken aikaa ennen kuin se voi sopeuttaa toimintansa vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta.

Arvoisa puhemies! Keskusta pitää perusteltuna myös Rakennusteollisuus RT:n esittämää huolta, jonka mukaan rakennusalan näkökulmasta toimivan yhden luukun toimintamallin sekä tilaajavastuulain mukaisia tietoja välittävän toiminnan turvaamiseksi on lakiin tehtävä muutos. Muutoin uhkana on, että ainakin rakennusalalla joudutaan tilanteeseen, jossa tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja joudutaan keräämään kahdesta eri paikasta. Tähän asti rakennusala on saanut hankituksi tietonsa Suomen Tilaajavastuu Oy:n kautta, jota tilaajat ovat halunneet alihankkijoidensa käyttävän, jotta niiden ei tarvitse aina sopimustilanteessa kerätä erikseen tarvittavia tietoja. Tilaajavastuulain mukaisten tietojen hankkiminen perustuu valtuuksiin, joissa yritykset antavat osan tiedoistaan itse ja valtuuttavat toimintaan erikoistuneen yrityksen keräämään viranomaisilta muut tarvittavat tiedot. Tilaajavastuulain mukaisia tietoja keräävän ja välittävän yrityksen täytyy saada jatkossa myös verovelkare-kisterin sisältämät tiedot massa-ajona. Keskusta kannattaa Rakennusteollisuus RT:n muutosehdotusta ja ehdottaa sen huomioon ottamista lain säännöksissä.

Arvoisa puhemies! Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina paitsi ensimmäisen lain, joka on laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, 20 b § ja 20 e § muutettuina. Ehdotan, että nämä pykälät, 20 b § ja 20 e §, säädetään mietintöön sisältyvän keskustan vastalauseen 1 mukaisina.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Olen edustaja Kivirannan kanssa samaa mieltä siitä, että hallituksen lakiesitys on valtiovarainvaliokunnan tekemien muutosten jälkeen oikeansuuntainen ja lähtökohdiltaan kannatettava. Mutta muutamia huomionarvoisia seikkoja siinä on.

Olisin kuitenkin toivonut, että verovelkarekisteriin olisi tehty Suomen Yrittäjien esittämä muutos, jonka perusteella verovelka voitaisiin jättää rekisteröimättä yrittäjän sairauden tai yleisen taloustilanteen poikkeuksellisen nopean heikkenemisen vuoksi.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että olisi perusteltu myös Rakennusteollisuus RT:n esittämä huoli, jonka mukaan rakennusalan näkökulmasta toimivan yhden luukun toimintamallin sekä tilaajavastuulain mukaisia tietoja välittävän toiminnan turvaamiseksi olisi lakiin tehtävä muutos, kuten Rakennusteollisuus RT on esittänyt.

Muun muassa näillä perusteilla kannatan edustaja Kivirannan tekemää vastalausetta ja sen pykälämuutosehdotuksia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Varsinaiset muutosehdotukset tehdään yksityiskohtaisessa käsittelyssä sitten.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Keväällä, kun käytiin lähetekeskustelua tästä hallituksen esityksestä, uhkasin mennä syömälakkoon, jos tämä menee läpi. Kaikki näkevät varmaan kuvasta, että en ole toteuttanut tuota uhkaustani.

Julkinen verovelkarekisteri on sanalla sanoen siinä mielessä älytön, että me emme tarvitse sitä. Kuka sitä sitten tarvitsee? Meillä on tällä hetkellä hyvä, toimiva systeemi, meillä on hyvä järjestelmä jo olemassa. Yritykset voivat jo tällä hetkellä selvittää yhteistyökumppaneidensa taloudellisen tilanteen, meillä on verovelkatodistus, jonka yritys toimittaa yleensä ennen sopimuk-sien allekirjoittamista. Tämä julkinen verovelkarekisteri antaa vain mahdollisuuden kaiken kansan, tiedotusvälineitten ja näinpäin pois tutustua yrityksen senhetkiseen verovelkatilanteeseen. Tästä on käytetty nimitystä "häpeärekisteri" tai "musta lista". Nämä eivät ole kovin kaukana kuitenkaan tästä ajatuksesta.

Yritys ei joudu rekisteriin, jos yrityksellä on maksusuunnitelma verottajan kanssa. Käytännössä siitä maksusuunnitelmasta päättää verottaja. Miten taataan, että käytännöt ovat eri puolilla Suomea samanlaiset? Verottajalla on tietyt kriteerit maksusuunnitelmien tekemiseksi. Maksusuunnitelmia ei tehdä tietyllä aikavälillä kuin yksi. Yritykselle voi tulla sellainen tilanne, että tämmöinen maksusuunnitelma on tehty — maksusuunnitelmahan edellyttää sitä, että yritykselle ei muodostu verovelkaa eikä verorästejä tämän maksusuunnitelman aikana — ja että tämmöinen maksusuunnitelma kestää vuoden tai puolitoista vuotta, ja ongelma on yrityksen kannalta siinä, että voi olla niin, että pyrkii hoitamaan omat asiansa mahdollisimman hyvin, rehellisesti, tunnollisesti, mutta olosuhteet johtavat siihen, että se ei ole mahdollista, ja joutuminen verovelkarekisteriin käytännöllisesti katsoen pysäyttää sen yrityksen toiminnan.

Lisääkö verovelkarekisteri harmaata taloutta vai estääkö se? Hallitus lähtee esityksessään siitä, että tällä on ennalta ehkäisevä vaikutus harmaan talouden kannalta. Minä uskallan olla hiukan eri mieltä. Luulen, että tämä verovelkarekisteri jopa lisää harmaata taloutta. Yritykset tekevät itse arvonlisäveroilmoitukset verottajalle, ja jos on tiedossa yrityksellä sellainen tilanne, että näitä ilmoituksia voi päätyä verovelkarekisteriin, voi käydä niin yrityksessä, että niitä ruvetaan sitten niin sanotusti säätämään, ettei jouduta tähän verovelkarekisteriin mukaan, ja se on omiaan lisäämään harmaata taloutta eikä estämään.

Harmaan talouden edustajat eivät ilmoita verottajalle toiminnastaan. Heillä ei ole yleensä edes kirjanpitoa yrityksessä. Tällaiset yritykset, jotka toimivat harmaan talouden puolella, eivät koskaan päädy tähän verovelkarekisteriin.

Mutta enemmän vielä kuin tästä hallituksen esityksestä olen huolissani tästä nykyisestä vallitsevasta ilmapiiristä, suhtautumisesta yrittämiseen, suhtautumisesta yrityksiin. Se kertoo osaltaan myös tästä ajan hengestä, tästä hallituksesta.

Perussuomalaiset jättivät tästä lakiesityksestä hylkäysesityksen. Sanoin, että olen huolissani ilmapiiristä, suhtautumisesta yrityksiin, suhtautumisesta tänä päivänä yrittäjiin, ja sanoin sen kertovan ajan hengestä ja tästä hallituksesta — tämä on kompromissihallitus. Toisaalta alkaessaan hallitus oli kuuden puolueen hallitus, nyt viiden, ei juurikaan paljon ole muutosta ollut, ja sitä samaa rekeä vedetään niin moneen eri suuntaan, että ihmettelen, että se vielä ylipäänsä on kasassa.

Tämä on lapsus, ja toivon, että tämmöinen häpeärekisteri jätetään kuitenkin tekemättä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​