Täysistunnon pöytäkirja 73/2014 vp

PTK 73/2014 vp

73. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

 

Liikenne- ja kuntaministeri  Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksessä 99/2014 esitetään muutettavaksi kolmea alusturvallisuuslakia. Alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia koskevilla ehdotuksilla on pääsääntöisesti tarkoitus panna täytäntöön EU-lainsäädännön muutosten kansallista lainsäädäntöä edellyttävät säännökset. Muutokset koskevat erityisesti ilmoitusmenettelyä, jos aluksella suoritettavassa tarkastuksessa havaitaan merkittäviä puutteita laivaväen asumis- ja työskentelyolosuhteissa. Hallituksen esityksessä esitetään myös muutoksia laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain todistus- ja turvallisuuskirjoja koskeviin säännöksiin. Jatkossa myös kansainväliset luokituslaitokset voisivat Liikenteen turvallisuusviraston lisäksi antaa alusten turvallisuus- ja todistuskirjoja. Tämä mahdollistaa elinkeinonharjoittajien valinnanvapauden.

Arvoisa puhemies! Alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain vuokravenettä koskevan määritelmän piiristä esitetään tässä esityksessä poistettavaksi soutuveneet. Tämän seurauksena esimerkiksi Lapissa lohensoudussa käytettäviä niin sanottuja Teno-veneitä koskevat turvallisuusmääräykset lieventyvät. Soutuveneen kuljettajaan ei enää myöskään sovellettaisi kyseessä olevien lakien mukaisia pätevyysvaatimuksia. Muutokset tukevat elinkeinonharjoittajien toimintamahdollisuuksia.

Arvoisa puhemies! Lakien muutoksenhakua koskeviin säännöksiin esitetään oikaisuvaatimus- ja valituslupamenettelyä. Ehdotukset ovat tältä osin linjassa oikeusministeriössä meneillään olevan laajemman muutoksenhakusäännöksiä yhtenäistävän prosessin kanssa. Lakeihin esitetään lisäksi muita teknisiä ja selventäviä ehdotuksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään marraskuussa.

Miksi halusin nyt erityisesti tästä tulla puhumaan? Tietenkin esittelemään tämän esityksen, mutta erityisesti siksi, että tässä on nyt esimerkki siitä, että me puramme säännöksiä elikkä todellakin poistamme laista sellaisia asioita, jotka ovat vaikeuttaneet Lapissa Teno-veneiden toimintaa. Tämä on yksi esimerkki siitä, että ihan kaikkia direktiivisääntöjä emme nyt vie täällä Suomessa eteenpäin, jos niistä pystytään kerta välttiin pääsemään. Tässä on nyt hyvä esimerkki, ja minä uskon, että Lapin väki on tästä ihan tyytyväinen. — Kiitos.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten onkin puheenvuoro Lapin edustajalla, edustaja Lohella.

Markus Lohi /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan heti alkuun kiittää ministeriä tästä hallituksen esityksestä, joka todella tuo helpotusta näihin niin sanottuihin Teno-veneisiin, joita käytetään Tenojoen lisäksi muun muassa Tornionjoella.

Kysymyshän on tällaisista perinteisistä lohensoutuun käytettävistä veneistä, joissa ilman tätä hallituksen esittämää muutosta olisi vuoden 2015 jälkeen jouduttu tekemään, jotta niihin saadaan CE-merkintä, sellaisia teknisiä muutoksia, jotka olisivat itse asiassa vähentäneet tuon veneen turvallisuutta ja käytettävyyttä noissa perinteisissä joissa ja niissä koskissa, joissa niitä käytetään kalastukseen. Siinä mielessä tämä hallituksen esitys on todella tarpeen. Mutta kun tähän hallituksen esitykseen antoi myös Lapin liitto lausuntonsa, joka on otettu osittain huomioon, niin voisi sanoa, että tämänkin jälkeen jäljelle jää vielä tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät paikallisten lohensoutuun ja siihen liittyvään elinkeinotoiminnan harjoittamiseen, muun muassa se, että edelleen näiltä ammattia harjoittavilta yrittäjiltä vaadittaisiin merkittäviä koulutuksia tuon liiketoiminnan harjoittamiseen. He joutuisivat muun muassa käymään kursseja merinavigointiin liittyen. Jos ajatellaan tilannetta, että he ovat tuolla joilla, joissa ei hirveästi navigointia tarvitse, ja kun tiedetään, että siellä, mistä vesi tulee, on yläjuoksu ja vesi laskee sinne alajuoksuun, niin he kokevat ymmärrettävästi erittäin turhaksi byrokraattiset, kalliit ja aikaa vievät ja välttämättömät merinavigointikurssit. Sen takia tässä olisi kyllä hyvä... Ja olen erittäin tyytyväinen, kun luin tästä hallituksen esityksestä, että Liikenteen turvallisuusvirastossa on vireillä hanke, jonka tavoitteena on uudistaa kotimaanliikenteen liikennealueet lähivuosien aikana. Jos tämä hanke etenee, niin se toisi myös tähän esille nostamaani ongelmaan kyllä sitten korjauksen.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Sitten on vuorossa toinen Lapin mies, edustaja Rundgren.

Simo Rundgren  /kesk:

Arvoisa puhemies! Yhdyn edustaja Lohen tuossa äskettäin esittämiin näkemyksiin.

Todellakin tästä navigointikoulutuksesta on kyllä palaute aika murhaava. Nimittäin on käynyt niin, että henkilöt, jotka pitkään ovat tuota jokea — tai väylää, niin kuin ainakin sanomme Tornionjoesta, Muonionjoesta — pitkin kulkeneet ja harjoittaneet tätä ammattia, lohensoutua, ovat todenneet, että se on täysin tarpeeton ja kohtuutonkin. Siellä joudutaan opiskelemaan niitä navigointimenetelmiä, joita käytetään merellä ja jotka eivät ole missään vaiheessa realistisia tuolla jokiliikennöinnissä.

Toinen asia, joka ei tässä tule esille, on tämä rekisteröinti, alusten tai veneiden rekisteröintipakko. Tornionjoella, jossa on Ruotsilla ja Suomella erilaiset määräykset koskien veneiden rekisteröintiä, on erikoinen tilanne, että siellä joella kulkee täsmälleen samoissa tehtävissä, lohensoudussa tai muussa kalastuksessa, veneitä, joissa ei ole mitään rekisterikilpiä, ja sitten on nämä Suomen puolen veneet, joihinka tällainen on laitettava. Kyllä kehottaisin valiokuntaa, joka tätä tulee käsittelemään, ottamaan vakavasti keskusteluun tämän kysymyksen siitä, onko syytä noita 5,5-metrisiä soutuveneitä rekisteröidä myöskään Suomen puolella, koska valvonta kuitenkin näissä olosuhteissa tuolla rajajoilla on käytännössä olematonta ja mahdotontakin. Sitä paitsi tämä rekisteröintipakko ei kyllä lisää niitten turvallisuutta yhtään.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Ihan lyhyesti tähän edustaja Lohen tuomaan ongelmaan, mihin hän viittasi mutta mistä hän oli löytänytkin tuolta hallituksen esityksestä sitten vähän ratkaisua. Elikkä, arvoisa puhemies, ministeriö on tosiaan tietoinen näistä Lapin yrittäjien huolista ja ottaa ne vakavasti. Ministeriö jatkaa vuoropuhelua Liikenteen turvallisuusviraston ja alueen toimijoiden kanssa mahdollisten jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi, ja aivan kuten edustaja Rundgrenkin toi täällä ehdotuksia, niin otetaan siellä samalla niitä.

Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava Suomea sitovat kansainväliset alusturvallisuusvelvoitteet. Liikenteen turvallisuusvirastossa on siis vireillä hanke, niin kuin edustaja Lohi totesi, jonka tavoitteena on lähivuosina uudistaa kotimaanliikenteen liikennealueet. Virasto tulee tässä yhteydessä selvittämään mahdollisuudet erottaa joet, järvet ja myös satama-alueet erillisiksi liikennealueiksi. Kyse on isosta muutoksesta, jolla olisi heijastusvaikutuksia koko alusturvallisuuslainsäädäntöön, ja siitä syystä se vaatii sitten hieman sitä voimistelua. — Kiitos.

Markus Lohi /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan vielä ottaa esille tässä jatkovalmistelussa, kun tämä hanke on meneillään, yhden asian, joka tässä jäi sanomatta. Se koskee tätä, voisi sanoa, matkailusafaritoimintaa, ei tämmöisiä lohensoutuveneitä vaan, voisi sanoa, paremminkin perinteisten kirkkoveneiden näköisiä safariveneitä, joille on myös tulossa vuoden 2015 jälkeen CE-merkintäpakko, rekisteröintipakko, ja nämä veneet pitää hyväksyttää. Se on selvää, että kun puhutaan tällaisista perinteisistä safariveneistä, niin eiväthän niissä ne ominaisuudet ole samanlaiset kuin lasikuituveneessä, kun on kyse puuveneestä. Tämä on myös ongelma, että jos tähän ei saada samalla muutosta, samantyyppistä muutosta kuin on nyt tässä esityksessä näihin Teno-veneisiin, niin tämä safaritoiminta uhkaa myös loppua kokonaan juuri tilanteessa, jossa me tiedämme, että Lapinkaan matkailu ei ole, varsinkaan kesämatkailu, nyt kovin voimakkaasti kasvanut johtuen näistä, voi sanoa, koko Eurooppaa koskevista talousongelmista mutta myös tästä Venäjän matkailun hiipumisesta. Ja sen takia näkisin tärkeänä, että tässä jatkovalmistelussa otetaan myös huomioon tämä safaritoiminta ja siihen liittyvät veneiden rekisteröintiongelmat.

Keskustelu päättyi.

​​​​