Täysistunnon pöytäkirja 77/2005 vp

PTK 77/2005 vp

77. TORSTAINA 16. KESÄKUUTA 2005 kello 20.15

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

 

Valto  Koski  /sd (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tuohon edelliseen keskusteluun viitaten, tämä poliitikon elämä on vähän sellainen, että yleensä kun moititaan, niin runsaasti moititaan, ja kun kiitetään, niin niukasti kiitetään. On aika mukava todeta tässä yhteydessä, että tällainen tuli tässä nyt kohdalleni, ja en halua siihen nyt enempää puuttua.

Tässä on kysymys itse asiassa kahdesta hallituksen esityksestä, joista toinen menee vuodelle 2003 ja toinen tälle vuodelle, HE 155 vuodelle 2003 ja HE 47 vuodelle 2005, ja jälkimmäinen on tämän edellisen lakiesityksen täydentävä esitys ja pääosin käsittelyn pohjana. Tässähän on pitkään väännetty kättä työmarkkinajärjestöjen välillä. Sitten kun tämä työmarkkinajärjestöjen sopimus johti tähän HE 47:n muotoiluun, niin tietenkin se tuli eduskunnan käsittelyyn, jossa muun muassa perustuslakivaliokunnan kannanotot sitten vaikuttivat tähän lopulliseen pykälämuotoiluun siltä osin kuin perustuslakivaliokunta edellyttikin.

Asiantuntijakuulemisen yhteydessä nämä parttien edustajat, jotka olivat tässä alkuperäisesti neuvotteluosapuolina mukana, kritisoivat jonkun verran sitä, että perustuslakivaliokunta oli ottanut kantaa tähän niin sanottuun intressipohjaiseen kokoonpanoon näissä lautakunnissa, ja me jouduimme sitten vähän sen tilanteen eteen, olisiko tässä asiassa vielä jotain pitänyt tehdä vai pitikö meidän sitten tämä asia ratkaista ilman enempiä kuulemisia. Tämä nyt sitten oli perustuslakivaliokunnan kanta, ja se muun muassa täällä omissa perusteluissaan 21 §:n osalta toteaa, että perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt jonkin ratkaisuelimen kokoonpanon intressipohjaisuutta sinänsä ongelmallisena perustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun riippumattomuuden kannalta, mutta on katsonut, että riippumattomuusvaatimuksen kanssa ei ole sopusoinnussa intressipohjaisten jäsenten määrän muodostaminen enemmistöksi. Ja tässä sitten todetaan: "- - 1. lakiehdotuksen 20 c §:n ja 3. lakiehdotuksen 53 a §:n säännökset eläke- ja tapaturmavalituslautakunnan jaoston, vahvennetun jaoston ja täysistunnon päätösvaltaisuudesta mahdollistivat sen, että intressipohjaiset jäsenet muodostavat toimielimen päätösvaltaisessa kokoonpanossa enemmistön." Tämä oli sitten se, jota asiantuntijakuulemisessa nämä työmarkkinajärjestöjen edustajat jonkun verran kommentoivat ja totesivat, että heidän mielestään se ei ole tähänkään asti aiheuttanut lain käytännön toteuttamisessa taikka käytännön työssä mitään ongelmia.

Ihan lyhyesti vielä muutama asia. Tämän hallituksen esityksen 155/2003 kohdalla "valiokunta huomauttaa lisäksi, ettei täydentävän esityksen lakiehdotusten numerointi noudata täydennettävän esityksen numerointijärjestystä". Ja sitten se toteaa: "Valiokunnan saaman selvityksen mukaan täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintolain edellyttämiä muutoksia lukuun ottamatta kattavasti säädettäväksi täydennettävään hallituksen esitykseen (HE 155/2003 vp) sisältyneistä seikoista. Täydennettävässä hallituksen esityksessä ehdotettiin hallintolain voimaantulon edellyttämiä muutoksia muun muassa merimieseläkelakiin, työttömyysturvalakiin, tapaturmavakuutuslakiin ja sairausvakuutuslakiin. Eduskunta on aiemmin hyväksynyt hallintolaista johtuvat muutokset mainittuihin lakeihin - -. Näin ollen valiokunta ehdottaa täydennettävään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämistä." Muilta osin ne muutokset, jotka perustuslakivaliokunnan kannanotosta riippuvat, on kirjoitettu tänne hallituksen esityksen sivulle, jota en käy enempää kertaamaan sen takia, että ne ovat sieltä luettavissa.

Luonnollista on, että valiokunta esittää asian hyväksymistä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​