EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 5/2010 vp

EK 5/2010 vp - K 1/2009 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008

Asia

Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle toimenpidekertomuksensa vuodelta 2008 (K 1/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat antaneet asiasta mietintönsä (PeVM 1/2010 vp ja UaVM 2/2010 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää,

että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä muut tähän mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen,

että hallitus laatii kokonaissuunnitelman esitutkinnan, syyteharkinnan ja oikeudenkäyntien joutuisuuden parantamiseksi,

että hallitus ryhtyy tehostettuihin toimenpiteisiin saamen kielen elvyttämiseksi; erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisten inarinsaamen ja koltansaamen säilymisen turvaamiseen,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että hallituksen esitysten painetut ja sähköiset versiot ovat samansisältöisiä ja että sähköisiä versioita voidaan käyttää valiokunta-asiakirjoissa sekä eduskunnan vastausten laadinnassa, ja antaa asiasta selvityksen perustuslakivaliokunnalle vuoden 2010 loppuun mennessä ja

että valtioneuvosto tukee aktiivisesti suomalaisten ehdokkaiden sijoittumista avaintehtäviin YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä.

_______________

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

​​​​