EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 50/2006 vp

EK 50/2006 vp - K 4/2006 vp

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle toimenpidekertomuksensa vuodelta 2005 (K 4/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta ovat antaneet asiasta mietintönsä (PeVM 6/2006 vp ja UaVM 19/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä mietintöihin että niiden liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

Eduskunta on

hyväksynyt kertomuksen ja päättänyt lähettää mietinnöt tiedoksi valtioneuvostolle.

_______________

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2007

​​​​