EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 53/2010 vp

EK 53/2010 vp - M 9/2010 vp

Valtion omistajaohjauksen valvonta

Asia

Tarkastusvaliokunta on todennut mietinnössään TrVM 1/2009 vp valtion tilinpäätöskertomuksesta vuodelta 2008, että valiokunta tulee jatkossa valvomaan myös valtioenemmistöisten yhtiöiden omistajaohjausta. Valiokunta on ryhtynyt valmistelemaan mietintöä perustuslain 90 §:n 1 momentin perusteella saattaakseen eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa (M 9/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokuna on antanut asiasta mietinnön (TrVM 11/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt valiokunnan mietinnön mukaisen kannanoton:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle vuotuisen kertomuksen valtion omistajaohjauksesta.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus sisällyttää eduskunnalle annettavaan uudistettuun omistajaohjauskertomukseen sekä markkinaehtoiset yhtiöt että valtion erityistehtäviä toteuttavat yhtiöt ja niitä koskevat tiedot. Kertomuksen sisällön tulee olla riittävän informatiivinen sekä sisältää tiedot myös siitä, miten yhteiskuntavastuuseen liittyviä periaatteita ja tavoitteita on edistetty.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtiovarain controller -toiminnon toimintaedellytysten turvaamiseksi siten, että valtion omistajaohjauksesta ehdotettu raportointi voidaan toteuttaa.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2011

​​​​