EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 56/2014 vp

EK 56/2014 vp - M 5/2014 vp

Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Asia

Eduskunnalle on 6 päivänä kesäkuuta 2014 jätetty kansalaisaloite Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp — aloitteen edustaja, vireillepanija Jorma Sonninen).

Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt aloitteen lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 31/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kansalaisaloitteen johdosta seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi.

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainsäädäntöehdotukset siitä, että valvontaviranomaiselle annetaan toimivalta keskeyttää alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena ajoneuvoa kuljettavan henkilön ajo, vaikka teko ei sellaisenaan täyttäisi rattijuopumusrikoksen tunnusmerkistöä.

3.

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen, jossa sekä perustunnusmerkistön mukaisen rattijuopumuksen että törkeän rattijuopumuksen promillerajan tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti eri näkökohdat huomioon ottaen.

4.

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii selvityksen rattijuopumuksen rangaistuskäytännöstä. Selvityksessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota kuolemantapauksiin päätyneiden rattijuopumusten rangaistuskäytäntöön ja vähimmäis- ja enimmäisrangaistuksiin.

5.

Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa nuorten rattijuopumuksesta epäiltyjen päihdetilanteen kartoitusta ja siihen liittyviä jatkotoimia.

6.

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden kokonaisvaltaisen periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteen.

_______________

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015