EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2006 vp

EV 135/2006 vp - HE 109/2006 vp

Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä (HE 109/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 17/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin raskaan liikenteen tieosuuskohtaisen tiemaksujärjestelmän luomiseksi.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmien välttämättömistä edellytyksistä näiden järjestelmien Euroopan yhteisön laajuisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sähköisiin tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiin, jotka edellyttävät sähköteknisten laitteiden asentamista tai kiinnittämistä ajoneuvoihin.

Sähköisellä tienkäyttömaksulla tarkoitetaan maksun keräämistä automaattisesti. Järjestelmässä ajoneuvo tunnistetaan sähköisesti maksun keräämistä varten.

Tämä laki ei koske tienkäyttömaksujärjestelmiä, joissa tienkäyttömaksujen kerääminen ei tapahdu sähköisesti, eikä järjestelmiä, joissa ajoneuvoon ei asenneta erillistä järjestelmään kuuluvaa sähköteknistä laitetta. Tämä laki ei myöskään koske pieniä ja paikallisia tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiä.

3 §

Sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiä koskevat tekniset vaatimukset

Sähköiset tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmät perustuvat yhteen tai yhdistelmään seuraavista tekniikoista:

1) satelliittipaikannus (GNSS);

2) GSM-GPRS-standardin mukainen matkaviestintä; sekä

3) 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

4 §

Eurooppalaisen sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmän tunnusmerkit

Eurooppalainen sähköinen tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmä perustuu sähköisten tienkäyttömaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY liitteessä lueteltuihin tekijöihin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset niistä 1 momentissa mainitun direktiivin liitteeseen perustuvista teknisistä tai menettelyllisistä vaatimuksista, jotka sähköisen tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmän tulee täyttää.

5 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2006

​​​​