EDUSKUNNAN VASTAUS 177/2008 vp

EV 177/2008 vp - HE 121/2008 vp

Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 121/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 17/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Suomen ympäristökeskuksen toimintojen siirtämiseksi Viikin kampusalueelle mahdollisimman pikaisesti ja että hallitus selvittää mahdollisuudet Ilmatieteen laitoksen merentutkimuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, nyt lakkautetusta Merentutkimuslaitoksesta sekä muista Viikin kampusalueella toimivista meribiologian ja ympäristötutkimuksen yksiköistä koostuvan hallituksen esitystä laajemman Merikeskuksen perustamiseksi Viikkiin.

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa valtion talousarviossa merentutkimusalus Arandan riittävän rahoituksen siten, että sillä on mahdollisuus suorittaa vuosittain vähintään 120 tutkimusvuorokautta.

3.

Eduskunta edellyttää, että hallitus perustaa työryhmän seuraamaan merentutkimuksen kehittämistä ja sen rahoitusta sekä antamaan eduskunnalle siitä selvityksen syyskuussa 2010.

4.

Eduskunta edellyttää, että Merentutkimuslaitoksesta siirtyvän henkilökunnan palkkaus korjataan mahdollisimman pian vastaamaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön palkkausta sekä edellyttää näitä organisaatioita antamaan siirtyneen henkilöstön palkkauksesta selvityksen ympäristövaliokunnalle ja liikenne- ja viestintävaliokunnalle syyskuussa 2009.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan merentutkimuslaitoksesta 31 päivänä joulukuuta 1987 annettu laki (1259/1987) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Merentutkimuslaitoksen tehtävistä siirtyvät Ilmatieteen laitoksen tehtäviksi Itämeren fysikaalinen seuranta ja tutkimus sekä Itämeren tilaan ja globaalimuutokseen liittyvä toiminta siltä osin kuin se liittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja meren fysiikkaa koskevaan mallinnukseen. Myös meren liikkeisiin liittyvä tutkimus ja palvelutoiminta samoin kuin teknisistä palveluista Etelämannerlogistiikka (FINNARP) siirtyvät Ilmatieteen laitokselle.

Merentutkimuslaitoksen tehtävistä siirtyvät Suomen ympäristökeskukselle Itämeren kemian ja biologian tutkimustoiminnot ja seuranta. Tehtäväkokonaisuus käsittää Itämeren prosesseja koskevan tutkimusohjelman sekä Itämeren tilan ja globaalimuutoksen tutkimukseen kuuluvan seurannan ja laboratoriotoiminnan.

Merentutkimuslaitoksen tekniset ja hallinnolliset palvelut siirtyvät 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien edellyttämällä tavalla Ilmatieteen laitokseen tai Suomen ympäristökeskukseen.

3 §

Ilmatieteen laitokselle siirtyviä tehtäviä hoitava Merentutkimuslaitoksen työ- ja virkasuhteinen henkilöstö sekä vastaavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Ilmatieteen laitokseen. Suomen ympäristökeskukselle siirtyviä tehtäviä hoitava Merentutkimuslaitoksen työ- ja virkasuhteinen henkilöstö ja vastaavat virat ja työsopimussuhteiset tehtävät siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Suomen ympäristökeskukseen lukuun ottamatta ylijohtajaa ja hänen virkaansa.

Viran tai tehtävän siirtymiseen samalla työssäkäyntialueella ei tarvita virkamiehen tai työntekijän suostumusta. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteensa ehtoihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa. Vastaanottavan organisaation palkkausjärjestelmän mukaista kuukausipalkkaa korkeampi palkkaus turvataan edellyttäen, että henkilöstön tehtävät vastaanottavassa organisaatiossa vastaavat vaativuudeltaan vähintään hänen tehtäviään luovuttavassa organisaatiossa. Henkilöllä on tällöin oikeus luovuttavassa organisaatiossa maksetun ja vastaanottavassa organisaatiossa maksettavan kuukausipalkan erotuksen määräiseen palkanlisään.

Jos viran tehtävät muuttuvat olennaisesti ja sen tilalle perustetaan uusi virka, voidaan uusi virka täyttää ilman haettavaksi julistamista.

4 §

Tämän lain tullessa voimaan ne Merentutkimuslaitoksessa vireillä olevat asiat, jotka tämän lain voimaan tultua kuuluvat Ilmatieteen laitoksen toimialaan, siirtyvät sille ratkaistaviksi, ja ne Merentutkimuslaitoksessa vireillä olevat asiat, jotka tämän lain voimaan tultua kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen toimialaan, siirtyvät sille ratkaistaviksi. Vastaavasti siirtyvät Merentutkimuslaitoksen sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muut oikeudet ja velvollisuudet. Merentutkimusalus Aranda siirtyy Merentutkimuslaitokselta Suomen ympäristökeskuksen hallintaan.

5 §

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Laki

ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ilmatieteen laitoksesta 22 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (585/1967) 1 § seuraavasti:

1 §

Ilmatieteen laitos on liikenne- ja viestintäministeriön alainen palvelu- ja tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on:

1) tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin;

2) hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti; sekä

3) tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan Ilmatieteen laitos erityisesti:

1) varoittaa vaaraa aiheuttavista säätilan ja meren fysikaalisen tilan muutoksista;

2) vastaa ilmakehässä kulkeutuvia haitallisia aineita koskevista ennusteista ja niihin liittyvistä varoituksista silloin, kun se ei kuulu muun viranomaisen tehtäviin;

3) tuottaa toimialansa palvelut, erityisesti lentosääpalvelut, maanpuolustuksen turvaamiseksi ja puolustusvoimien muun toiminnan varmistamiseksi;

4) vastaa sää- ja meritietojen sekä virtaus- ja ajelehtimisennusteiden ylläpitämisestä ja jatkuvasta toimittamisesta pelastustointa ja meripelastustointa varten;

5) tukee muiden viranomaisten toimintaa luonnonkatastrofeissa;

6) kehittää ja ylläpitää uusia mittaus- ja mallimenetelmiä sääpalveluiden ja meripalveluiden sekä tieteellisen tutkimuksen käyttöön;

7) tuottaa tilauksesta alansa asiantuntijapalveluja;

8) osallistuu tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön, tuottaa havaintoaineistoa kansainväliseen käyttöön sekä edustaa Suomea alansa kansainvälisissä järjestöissä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä           kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Laki

ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään ympäristöhallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (55/1995) 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

6 §

Suomen ympäristökeskus ja sen tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen ympäristökeskus harjoittaa omalla toimialallaan monitieteellistä merentutkimusta ja vastaa merialueiden tilan seurannasta sekä tuottaa niihin perustuvia asiantuntijapalveluja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä marraskuuta 2001 annetun meripelastuslain (1145/2001) 4 §:n 1 momentti ja 4 §:n 2 momentin 3 ja 5 kohta, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentti laissa 1252/2005, seuraavasti:

4 §

Muut meripelastusviranomaiset

Hätäkeskuslaitos, Ilmatieteen laitos, pelastuslain (468/2003) 3 §:ssä tarkoitettu alueen pelastustoimi, Merenkulkulaitos, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveysviranomaiset, tullilaitos ja ympäristöviranomaiset (muu meripelastusviranomainen) ovat rajavartiolaitoksen ohella velvollisia osallistumaan meripelastustoimen tehtäviin, jos se on niiden toimialaan kuuluvien tehtävien kannalta perusteltua taikka jos se vaaratilanteen vakavuus tai erityisluonne huomioon ottaen on tarpeen eikä meripelastustoimen tehtävän suorittaminen merkittävällä tavalla vaaranna kyseisen viranomaisen muun tärkeän lakisääteisen tehtävän suorittamista.

Muiden meripelastusviranomaisten tehtävät meripelastustoimessa ovat seuraavat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) Ilmatieteen laitos antaa rajavartiolaitoksen käyttöön toimialaansa kuuluvaa asiantuntemusta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) alueen pelastustoimi, poliisi ja tullilaitos osallistuvat etsintä- ja pelastustoimintaan tarjoamalla käytettäväksi niille kuuluvaa henkilöstöä ja kalustoa;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun lain (300/1979) 30 §:n 4 momentti ja 31 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 489/2000, seuraavasti:

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rajavartiolaitos, poliisi, tulli ja puolustusvoimat ovat velvollisia toimialoillaan osallistumaan valvontaan ja pyydettäessä antamaan virka-apua valvontaviranomaisille. Merenkulkulaitos on velvollinen antamaan virka-apua Suomen ympäristökeskukselle ja alueellisille ympäristökeskuksille 3 momentissa tarkoitetuissa valvontatehtävissä.

31 §

Rajavartiolaitos, puolustusvoimat, Merenkulkulaitos, Ilmatieteen laitos, poliisi, lääninhallitus ja Tiehallinto ovat pyydettäessä velvollisia antamaan tarpeellista virka-apua alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaviranomaisille. Jos vahingon torjuminen sitä edellyttää, mainittujen viranomaisten on ryhdyttävä pikaisesti torjuntavalmiutensa mukaisiin toimiin jo ennen kuin pyyntö virka-avusta tehdään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä         kuuta 20     .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2008

​​​​