EDUSKUNNAN VASTAUS 337/2014 vp

EV 337/2014 vp - HE 349/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 349/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 44/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 1 §:n 3 momentti, 5 §, 6 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 3 ja 4 momentti sekä 7 ja 9 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti laissa 1306/2007, 5 § osaksi laeissa 1400/2010 ja 1132/2013, 6 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1058/2006 ja 3 momentti laissa 966/2012, 7 § laeissa 1168/2002, 1058/2006 ja 1306/2007 sekä 9 § laeissa 1400/2010 ja 966/2012, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013, 1132/2013 ja 1185/2014, uusi 5 a ja 5 b kohta seuraavasti:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lakia ei sovelleta sähköön, joka tuotetaan aluksessa, junassa, autossa tai muussa kuljetusvälineessä sen omiin tarpeisiin, eikä sähköön, joka tuotetaan enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisessa generaattorissa tai useiden sähköntuotantolaitteistojen (generaattoreiden) muodostamassa enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisessa voimalaitoksessa. Tällaisesta voimalaitoksesta sähköverkkoon siirrettyyn sähköön sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä.

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 a) sähköntuottajalla sitä, joka tuottaa sähköä muuten kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;

5 b) pientuottajalla sähköntuottajaa, jonka voimalaitoksessa tuottaman sähkön määrä on kalenterivuodessa enintään 800 000 kilowattituntia;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Sähkön valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on velvollinen suorittamaan:

1) verkonhaltija;

2) sähköntuottaja ja pientuottaja;

3) se, joka on hankkinut tai itse tuottanut sähköä veroluokan II verolla, jos sähkö on käytetty tai luovutettu veroluokan I edellyttämään tarkoitukseen;

4) muu kuin verkonhaltija, joka ansiotoiminnassaan vastaanottaa sähköä toisesta jäsenvaltiosta tai tuo maahan sähköä unionin ulkopuolelta, jos sähkö ei kulje sähköverkon kautta Suomessa.

6 §

Sähkön valmistevero ja huoltovarmuusmaksu määrätään kultakin verokaudelta verotaulukon mukaisena siitä sähkön määrästä, jonka:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) sähköntuottaja tai pientuottaja tuottaa, sekä siitä määrästä, jonka sähköntuottaja tai pientuottaja on hankkinut verottomasti ja käyttää itse tai luovuttaa verolliseen kulutukseen;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sähköntuottajan ja pientuottajan on annettava veroilmoitus Tullille jokaisesta voimalaitoksesta erikseen.

Verokautena pidetään kalenterikuukautta. Pientuottajan verokausi on kalenterivuosi.

7 §

Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on sähkö:

1) joka siirretään sähköverkkojen välillä;

2) jonka sähköntuottaja, pientuottaja tai 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu verovelvollinen luovuttaa sähköverkkoon;

3) joka luovutetaan unionin ulkopuolelle tai toimitetaan muualle unionin alueelle kuin Suomessa kulutettavaksi;

4) joka toimitetaan sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön;

5) joka kulutetaan voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa;

6) jonka verkonhaltija tai sähköntuottaja luovuttaa toiselle sähköntuottajalle;

7) jonka pientuottaja on tuottanut ja jota ei luovuteta sähköverkkoon.

9 §

Verkonhaltijan, sähköntuottajan ja pientuottajan on tehtävä Tullille kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten. Ilmoituksessa on mainittava verovelvollisen nimi, osoite ja yhteystiedot. Voimalaitosten osalta on ilmoitettava lisäksi voimalaitoksen tyyppi, nimellisteho, pääasialliset polttoaineet ja kiinteistötunnus. Ilmoitus on tehtävä jokaisesta laitoksesta erikseen. Tulli voi antaa tarkempia määräyksiä ilmoitettavista tiedoista verotuksen toimittamista, valvomista ja kehittämistä varten. Ilmoitus on annettava kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Rekisteriä pitää Tulli.

Sähköverkonhaltijaan, sähköntuottajaan ja pientuottajaan sekä 5 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuun verovelvolliseen sovelletaan, mitä valmisteverotuslaissa säädetään verokausi-ilmoittajasta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Niiden 9 §:n 3 momentissa tarkoitettujen toimijoiden, jotka harjoittavat toimintaa lain voimaantullessa, on annettava 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

_______________

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015

​​​​