EDUSKUNNAN VASTAUS 53/2011 vp

EV 53/2011 vp - HE 65/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 65/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 7/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistuksen, jossa otetaan huomioon myös alusten ympäristöominaisuudet ja jäänmurtopalvelujen tosiasiallinen käyttö.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väylämaksulain (1122/2005) 6 ja 8 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2008, seuraavasti:

6 §

Väylämaksun yksikköhinta

Väylämaksun yksikköhinta lastialuksesta ja matkustaja-aluksesta määräytyy aluksen jääluokan mukaan seuraavasti:

Jääluokka

Lastialus

Yksikköhinta

(euroa)

Matkustaja-alus

Yksikköhinta

(euroa)

IA Super

1,277

0,860

IA

2,389

1,694

IB, IC

4,821

2,919

II, III

6,918

4,878

Risteilyaluksen yksikköhinta on 1,045 euroa, suurnopeusaluksen 6,303 euroa ja sellaisen aluksen, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa, 3,473 euroa.

8 §

Väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä

Väylämaksu on enintään 107 750 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksu on kuitenkin enintään 32 430 euroa ja risteilyaluksen väylämaksu enintään 44 500 euroa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011

​​​​