EDUSKUNNAN VASTAUS 89/2012 vp

EV 89/2012 vp - HE 72/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 72/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 12/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että taajuushuutokaupan vaikutuksista toimialan kilpailuun ja kuluttajahintojen kehittymiseen tehdään analyysi ennen 700 megahertsin taajuusalueen matkaviestintoimilupien myöntämistä ja analyysin tulokset otetaan huomioon 700 megahertsin taajuuksia jaettaessa.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain (462/2009) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 momentti, 5 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 ja 3 momentti, 14 § ja 15 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti ja 13 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun teletoimintaan taajuusalueella 2500—2690 megahertsiä sekä taajuusalueella 791—821 ja 832—862 megahertsiä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Taajuusalueen tekninen jaottelu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taajuusalueelta 791—821 ja 832—862 megahertsiä huutokaupataan yhteensä kuusi 5 megahertsin taajuuskaistaparia.

4 §

Toimiluvan myöntäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Taajuuksia      voidaan      taajuusalueella 2500—2690 megahertsiä myöntää enintään 50 megahertsiä yritystä tai yhteisöä kohden ja taajuusalueella 791—821 ja 832—862 megahertsiä enintään kolme 5 megahertsin taajuuskaistaparia yritystä tai yhteisöä kohden.

5 §

Huutokauppaan ilmoittautuminen

Yrityksen tai yhteisön, joka haluaa osallistua huutokauppaan, on tehtävä etukäteen ilmoitus osallistumisestaan Viestintävirastolle ja maksettava 6 §:ssä säädetty osallistumismaksu. Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä huutokauppaan ilmoittautumisen tavasta ja määräajoista.

6 §

Osallistumismaksu

Viestintävirastolle huutokaupan järjestämisestä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten kattamiseksi huutokauppaan ilmoittautunut yritys tai yhteisö on velvollinen suorittamaan 65 000 euron osallistumismaksun. Osallistumismaksua ei palauteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

9 §

Huutokauppamenettely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Huutokaupattavien taajuuksien lähtöhinta on taajuusalueella 2500—2690 megahertsiä 15 000 euroa yhtä megahertsiä kohden ja taajuusalueella 791—821 ja 832—862 megahertsiä 16,67 miljoonaa euroa yhtä 5 megahertsin taajuuskaistaparia kohden.

Huutokaupassa järjestetään yksi tai useampia kierroksia nousevin tarjouksin. Taajuusalueen 2500—2690 megahertsiä taajuuskaistaparit ja taajuuskaista huutokaupataan yhtä aikaa. Taajuusalueen 791—821 ja 832—862 megahertsiä taajuuskaistaparit huutokaupataan yhtä aikaa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Toimiluvan ehdot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toimiluvan haltija on velvollinen poistamaan toiminnastaan muulle määräysten mukaiselle radioviestinnälle aiheutuvat häiriöt sekä korvaamaan näiden häiriöiden poistamisesta aiheutuvat kustannukset.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14 §

Toimilupamaksu

Teleyritys, jolle on 4 §:n nojalla myönnetty toimilupa, on velvollinen suorittamaan toimilupamaksun. Toimilupamaksu on 4 §:ssä säädetty korkein hyväksytty tarjous.

Taajuusalueen 2500—2690 megahertsiä toimilupamaksu maksetaan toimilupakauden aikana vuosittain tasaerissä. Maksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto. Viisi ensimmäistä vuosittaista erää maksetaan kuitenkin yhdellä kertaa toimilupakauden alkaessa.

Taajuusalueen 791—821 ja 832—862 megahertsiä toimilupamaksu maksetaan viidessä vuosittaisessa tasaerässä toimiluvan myöntämisestä lähtien. Maksun määrää maksettavaksi Viestintävirasto.

Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

15 §

Taajuusvaraus ja radiolupa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viestintävirasto myöntää radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 7 §:n mukaisen radioluvan toimiluvan haltijalle tai siirron saajalle hakemuksesta sen jälkeen, kun toimiluvan haltija on suorittanut tämän lain 14 §:n 2 momentissa säädetyn toimilupamaksun ensimmäiset viisi vuosierää tai 14 §:n 3 momentissa säädetyn viiden vuosittaisen maksun ensimmäisen erän.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Laki

viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään viestintämarkkinalakiin (393/2003) väliaikaisesti uusi 127 a § seuraavasti:

12 luku

Valvonta, seuraamukset ja riitojen ratkaisu

127 a §

Euroopan unionin verkkovierailuasetuksen valvonta

Mitä 119—121, 121 a, 123—126, 126 a ja 127 §:ssä säädetään, koskee myös verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 531/2012 noudattamisen valvontaa ja rikkomisen seuraamuksia sekä mainitusta asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20      ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2022.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2012

​​​​