HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2014 vp

HaVM 17/2014 vp - HE 61/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta (HE 61/2014 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon (StVL 4/2014 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

toiminnanjohtaja Suvi Aherto, Terveydenhuollon palveluntuottajat ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on tarkoitus siirtää uusille sosiaali- ja terveysalueille sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavalla lailla, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2014. Jotta nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan käynnistymistä, ehdotetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun. Yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sosiaalihuoltolain 2 a § kumotaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esitykseen sisältyvällä 1. lakiehdotuksella jatketaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin (169/2007) perustuvia kuntien perusterveydenhuollon ja siihen liittyvän sosiaalitoimen yhteistoimintavelvoitteita vuoden 2016 loppuun. Lain tavoitteena on varmistaa yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkuminen siihen saakka, kunnes uudet sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa. Kunnan ei kuitenkaan tarvitse siirtää yhteistoiminta-alueen hoidettavaksi sellaisia tehtäviä, jotka se on hoitanut tämän lain voimaan tullessa. Ehdotetun lain tarkoituksena on turvata kunnan asukkaiden palvelujen häiriötön jatkuminen ja välttää lyhytaikaisista hallinnollisista väliaikaisratkaisuista aiheutuvat kustannukset.

Lakiehdotuksella ei muuteta valtioneuvostolle säädettyä toimivaltaa eikä säännellä kuntien yksityisoikeudellisten sopimusten voimassaoloa. Kunnat voivat ehdotetun lain voimaantulon jälkeenkin muuttaa yhteistoiminta-aluetta niin halutessaan ja siirtää sille vapaaehtoisesti myös uusia tehtäviä, mutta kuntien päätöksen tulee edelleen täyttää kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 §:n vaatimukset. Jos näin ei ole, valtioneuvosto voisi käyttää lain 15 §:n 2 momenttiin perustuvaa toimivaltaansa ja päättää yhteistoiminnan järjestämisestä vielä vuosien 2015—2016 aikana.

Esitykseen sisältyvässä 2. lakiehdotuksessa ehdotetaan kumottavaksi sosiaalihuoltolain (710/1982) 2 a §, jossa säädetään valtioneuvoston toimivallasta myöntää kunnalle poikkeus sosiaalihuollon tehtävien siirtämisestä. Säännös tulee edellä mainitun muutoksen myötä tarpeettomaksi, koska kunnat voivat järjestää sosiaalihuollon palvelut edelleen nykyisessä laajuudessa vuoden 2016 loppuun saakka. Säännös on selkeyden vuoksi aiheellista kumota.

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta on puoltanut lakiehdotusten hyväksymistä (StVL 4/2014 vp). Edellä todetuin perustein hallintovaliokunta ehdottaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • vpj. Mika Kari /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​