HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2013 vp

HaVM 25/2013 vp - HE 180/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi tullilain, pakkokeinolain 2 luvun 9 §:n ja ulkomaalaislain 181 §:n muuttamisesta (HE 180/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Jere Lumme, valtiovarainministeriö

tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • sisäasiainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tullilakia, pakkokeinolakia ja ulkomaalaislakia. Lakeja muutettaisiin siten, että vuoden 2014 alusta voimaan tuleviin pykäliin tehtäisiin Tullin organisaatiouudistuksesta johtuvat tekniset muutokset.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2014 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Tullin hallinnosta annetulla lailla (960/2012) on perustettu Tulli-niminen viranomainen (HaVM 12/2012 vpHE 145/2012 vp). Samalla tullilaitoksessa käytössä ollutta organisaatiota on uudistettu. Hallituksen esityksessä ehdotetaan käsiteltävänä olevien lakiehdotusten muuttamista vastaamaan Tullin nykyistä organisaatiota.

Eduskunnassa on samanaikaisesti käsiteltävänä hallituksen esitys HE 14/2013 vp esitutkintalain ja pakkokeinolain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Lakivaliokunnan mietinnössä LaVM 17/2013 vp on muutettu pidättämiseen oikeutettujen virkamiesten luetteloa vastaamaan Tullin organisaatiouudistuksesta johtuvia muutoksia (HaVL 29/2013 vp). Näin ollen hallintovaliokunta ehdottaa käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen 2. lakiehdotuksen hylkäämistä tarpeettomana.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 2. lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Pirkko Mattila /ps
 • jäs. Rakel Hiltunen /sd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Ari Jalonen /ps
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​