HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 42/2006 vp

HaVM 42/2006 vp - HE 277/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä tammikuuta 2007 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta (HE 277/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Eero Koskenniemi, sisäasiainministeriö

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Joni Länsivuori, Ulkomaalaisvirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • opetusministeriö
 • työministeriö
 • Kansaneläkelaitos
 • Helsingin yliopisto
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen ulkomaalaisyhdistys ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakia muutettavaksi. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksiä koskeva direktiivi. Direktiivissä säädetään edellytyksistä, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyä jäsenvaltioiden alueelle yli kolmen kuukauden ajan tapahtuvaa opiskelua varten ja harkinnanvaraisesti palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten, sekä menettelystä, jonka mukaisesti jäsenvaltiot sallivat kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsyn alueelleen tällaista tarkoitusta varten.

Direktiiviä on sovellettava niiltä osin kuin se koskee direktiivin määritelmän mukaisia opiskelijoita. Ulkomaalaislain säännökset vastaavat tältä osin lähes täysin direktiivin säännöksiä. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää kuitenkin sairausvakuutuksen lisäämistä opiskelua varten myönnettävän oleskeluluvan myöntämisen edellytykseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä on kysymys kolmansien maiden kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan maahanpääsyn edellytyksistä annetun neuvoston direktiivin 2004/114/EY kansallisesta täytäntöönpanosta. Direktiiviä on sovellettava opiskelijoita koskevilta osin. Muilta osin soveltaminen on jäsenvaltion harkinnassa. Direktiivi tulee jäsenvaltioissa panna kansallisesti täytäntöön viimeistään 12. päivänä tammikuuta 2007.

Voimassaolevan ulkomaalaislain (301/2004) säännökset ovat opiskelijoita ja opiskelijavaihtoa koskevilta osin lähes täysin direktiivin säännöksiä vastaavia, osittain niitä suotuisampiakin. Direktiivi kuitenkin edellyttää, että ulkomaalaisella on sairausvakuutus kaikkien niiden riskien varalta, joiden osalta kyseisen jäsenvaltion kansalaiset yleensä on vakuutettu. Suomessa sairauden riskiin on valmistauduttu kaksitahoisella järjestelmällä. Kunnat järjestävät asukkailleen terveyspalvelut ja lisäksi sairausvakuutus korvaa henkilölle yksityisen sairaanhoidon kustannuksia. Ulkomaalaiset opiskelijat eivät nykyisin yleensä ole kunnallisten terveyspalveluiden eivätkä lakisääteisen sairausvakuutuksen piirissä. Korkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus saada Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveyspalveluja.

Hallituksen esityksessä ulkomaalaislain 46 §:ään esitetään lisättäväksi säännös, jonka mukaan opiskelua varten myönnettävän oleskeluluvan myöntäminen edellyttää luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämää vakuutusta, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset. Jos opintojen arvioitu kesto on vähintään kaksi vuotta, riittävää on, että vakuutus kattaa lääkekustannukset.

Lisäys on tarpeellinen perusturvan takaamiseksi ulkomaiselle opiskelijalle sairaustapauksissa. Säännöksessä on otettu huomioon hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta (HE 206/2006 vp), jonka mukaan vähintään kaksi vuotta kestävät opinnot Suomessa otetaan huomioon asumisen vakinaisuutta osoittavana seikkana, jolloin vähintään kahdeksi vuodeksi Suomeen opiskelemaan tulevat ulkomaalaiset voisivat saada kotikunnan Suomessa tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Valiokunta on 7. päivänä helmikuuta 2007 hyväksymässään mietinnössä puoltanut lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana (HaVM 38/2006 vpHE 206/2006 vp).

Vakuutus voidaan hankkia suomalaiselta, ulkomaiselta tai kansainväliseltä vakuutusyhtiöltä tai -laitokselta. Vakuutuksen saatavuus tai hinta ei saisi muodostua Suomeen opiskelemaan tulon esteeksi. Valiokunta katsoo, että sairausvakuutusedellytyksen vaikutuksia Suomeen saapuvien ulkomaalaisten opiskelijoiden määriin on syytä seurata ja tarvittaessa pyrkiä lieventämään vakuutusedellytyksen mahdollisia Suomeen hakeutumista vähentäviä vaikutuksia. Lisäksi on tärkeää, että sairausvakuutusedellytyksestä annetaan tietoa ja tarkempia ohjeita riittävän aikaisessa vaiheessa opiskelijoille, oppilaitoksille sekä muille asiaankuuluville tahoille.

Hallituksen esityksen mukaan laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä syyskuuta 2007. Tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota siihen asiantuntijakuulemisessa esiin tulleeseen seikkaan, että aikataulu voi osoittautua tiukaksi opiskelijavaihdon kannalta. Vaihtovalinnat tehdään usein yli puoli vuotta ennen vaihtojakson alkua ja tällöin yhteistyöyliopistoilla tulisi olla tiedossaan muuttunut vaatimus vakuutusten suhteen.

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne

​​​​