LAKIALOITE 108/2003 vp

LA 108/2003 vp - Jyrki Kasvi /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistaso joutui leikkauksen kohteeksi vuoden 1995 hallitusneuvotteluissa yhtä lailla kuin monet muutkin sosiaaliset tulonsiirrot. Rahojen tasoon ei näiden leikkausten jälkeen ole tullut muuta korotusta kuin vuoden 2003 talousarvion yhteydessä toteutettu 1,36 euron korotus, vaikka valtion taloudellisen tilanteen paraneminen on mahdollistanut leikkausten kompensoimisen monille muille kansalaisryhmille.

Tulotilastojen mukaan lapsiperheistä suurimman tuen tarpeessa ovat päivähoitoikäisten lasten vanhemmat. Kasvukeskuksissa päivähoitoikäisten lasten perheiden taakkana ovat vielä kohonneet asumiskustannukset, jotka rasittavat tällaisia perheitä voimakkaammin kuin jo asumisolonsa vakiinnuttaneita perheitä. Suurin ongelma lapsiperheiden tulonsiirroissa koskee kuitenkin äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan vähimmäistasoa. Vähimmäistasoa tulisikin korottaa selvästi ehdotettua enemmän, jotta sillä olisi merkitystä sen varassa elävien naisten taloudelliseen tilanteeseen. Vähimmäistasoa ehdotetaan korotettavaksi täysimääräisen peruspäivärahan tasolle 23,14 euroa päivässä.

Vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa suoritetaan noin 25 prosentille äideistä ja kolmelle prosentille isistä. Arvion mukaan uudistus koskisi kaikkiaan noin 23 000:ta vanhempainpäivärahan saajaa ja noin 12 000:ta sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan saajaa. Vanhempainpäivärahojen määräytymisperusteiden muutos parantaisi arviolta yli 3 500 sellaisen vanhemman taloudellista asemaa, jotka siirtyvät työttömyysetuuden piiristä vanhempainpäivärahajärjestelmän piiriin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1303/2002, seuraavasti:

22 §

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä päivältä on yhtä suuri kuin 16, 17 sekä 18 a §:ssä tarkoitettu päiväraha. Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä on kuitenkin vähintään 23,14 euroa päivältä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Ulla Anttila /vihr

​​​​