LAKIALOITE 11/2003 vp

LA 11/2003 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteen tarkoituksena on poistaa äitiyspäivärahasta se ilmeinen kohtuuttomuus, että pienin äitiys- ja vanhempainraha on pienempi kuin matalin työttömyyskorvaus. Aloitteessa esitetään, että äitiyspäivärahan minimimäärä nostetaan pienimmän työttömyysturvan tasolle.

PERUSTELUT

Nykyisen äitiyspäivärahan minimimäärä on 11,45 euroa päivässä ja sitä maksetaan kuudelta päivältä viikossa. Ilman lapsikorotuksia maksettu täysi työmarkkinatuki tai vastaavasti työttömän peruspäiväraha on 23,02 euroa päivältä ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Jotta äitiyspäiväraha olisi kuukausitasolla vastaavan suuruinen, sen tulisi olla 19,18 euroa. Äitiyspäivärahan suuruus määräytyy minimitason mukaan, jos henkilö on esimerkiksi opiskelija, vastavalmistunut ja ilman työpaikkaa tai satunnaisesti pätkätyöläinen.

Lapsia syntyy vuosittain noin 60 000. Tästä määrästä äideistä yli neljäsosalla on alle 23,02 euron suuruinen vanhempainraha. Perustoimeentuloksi on laskettu riittävän 23,02 euron työttömyyspäiväraha, joten ei voi ajatella, että vähemmällä korvauksella tulisi toimeen. Äitiyspäivärahan pienuutta perustellaan lapsilisän tuomalla kompensaatiolla. Tosiasiallisesti lapsilisä ei riitä kattamaan lapsesta aiheutuvia kuluja, joten 11,45 euron äitiyspäiväraha ei ole kohtuullinen. Päivärahan pienuutta ei voi perustella myöskään mahdollisilla puolison tuloilla.

Nuoret vastavalmistuneet tai muusta syystä ilman työpaikkaa jääneet vanhemmat kokevat tulevansa epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi lapsen syntyessä. Työtön voi jopa pudota pienemmälle korvaukselle äitiyspäivärahan ajaksi. Näissä tapauksissa voidaankin joutua käyttämään yhteiskunnan muita tukimuotoja perheen toimeentulon turvaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1303/2002, seuraavasti:

22 §

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan määrä päivältä on yhtä suuri kuin 16 ja 17 §:ssä sekä 18 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu päiväraha. Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha on vähintään 19,18 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2003

  • Päivi Räsänen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Lyly Rajala /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​