LAKIALOITE 114/2004 vp

LA 114/2004 vp - Päivi Räsänen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään, että luovutusvoitto omaisuudesta, joka perustuu lyhytaikaiseen alle kuuden kuukauden omistukseen, joutuisi kireämmän verotuksen kohteeksi ja voitto, joka perustuu yli kahdenkymmenen vuoden omistukseen, vastaavasti lievemmän verotuksen kohteeksi.

PERUSTELUT

Satunnaista luovutusvoittoa koskevaa lainsäädäntöä on säännöllisin väliajoin muutettu. Suurimmat muutokset tulivat 1980-luvulla, kun periaatteessa kaikki luovutusvoitot tulivat veronalaisiksi. Sen jälkeen luovutusvoittojen verotusta on sekä yksinkertaistettu että kiristetty.

Ensi vuoden alusta voimaan tulevan lainmuutoksen mukaan luovutusvoiton veroprosentti on 28. Omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan joko sen todellinen hankintahinta tai hankintahintaolettama, joka omistusajasta riippuen on joko 20 % tai 40 % luovutushinnasta. Yksinkertaisuuden vuoksi voi todeta, että veroa menee yli 10 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnasta enintään 16,8 % ja alle 10 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnasta enintään 22,4 %. Edellä mainitussa tapauksessa laskennallinen myyntivoitto on siis 60 % ja jälkimmäisessä tapauksessa 80 % luovutushinnasta, mistä sitten 28 prosentin vero määräytyy.

Kun inflaatiota ei huomioida, voi 16,8 prosentin vero eräissä tapauksissa tuntua kovinkin korkealta ja vastaavasti 22,4 prosentin vero liian alhaiselta tilanteissa, joissa omistusoikeus on varsin lyhyt.

Mielestämme kauan omistetun omaisuuden luovutusvoiton verotusta tulisi lieventää ja lyhytaikaiseen omistukseen perustuvan omaisuuden luovutusvoittoa kiristää. Pitkäaikaista omistusta kannustettaisiin ja keinottelua kiristettäisiin.

Yli 20 vuotta omistetun omaisuuden myyntihinnan enimmäisveroprosentin alenemiseksi nykyisestä 16,8 prosentista luovutushinnasta 12 prosenttiin hankintahintaolettaman pysyessä muuttumattomana tulisi luovutusvoiton veroprosentin tällaisessa tapauksessa olla 20.

Alle kuusi kuukautta omistetun omaisuuden luovutusvoiton veroprosentin ollessa 50 nousisi myyntihinnan enimmäisveroprosentti 40:een. Työtuloverotukseen nähden tätä ei voi pitää kohtuuttoman suurena.

Todettakoon, että luonnollisten henkilöiden saamat luovutusvoitot ovat viime vuosina liikkuneet noin kahden miljardin euron tasolla. Varovainen laskelma muutoksen taloudellisista vaikutuksista tuottanee valtiolle lisätuloja noin 110 miljoonaa euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 716/2004, seuraavasti:

124 §

Veron määräytyminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääomatulojen tuloveroprosentti on 28 lukuun ottamatta yli 20 vuotta omistettua omaisuutta, jonka luovutusvoiton tuloveroprosentti on 20, ja alle kuusi kuukautta omistettua omaisuutta, jonka luovutusvoiton tuloveroprosentti on 50. Yhteisöjen ja yhteisetuuden tuloveroprosentti on niin ikään 28. Yhteisöjen ja yhteisetuuksien veron jakautumisesta eri veronsaajien kesken säädetään verontilityslaissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004

  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd

​​​​