LAKIALOITE 121/2004 vp

LA 121/2004 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite liittyy ed. Vistbackan talousarvioaloitteeseen (TAA 1022/2004 vp) määrärahan osoittamisesta lääkärin määräämän hieronnan sairausvakuutuskorvauksiin.

Voimassa olevien säännösten mukaan koulutetuilla hierojilla ei ole mahdollisuutta antaa Kelan korvauksiin oikeuttavaa hoitoa hieronnan ja kylmä- tai lämpöhoitojen ym. osalta. Fysikaalisissa hoitolaitoksissa annetut vastaavat hoidot hyväksytään kuitenkin korvaukseen oikeutetuiksi hoidoiksi. Kaikkein nurinkurisimmaksi ja epäoikeudenmukaisimmaksi vallitsevan käytännön tekee se, että em. hoitolaitoksissa kyseiset hoidot saattaa suorittaa täysin saman koulutuksen omaava henkilö, mutta hierojan suorittaessa hoidot omassa yrityksessään lääkärin lähetteellä hänen potilaansa ei ole oikeutettu korvaukseen.

Edellä kuvatusta käytännöstä on seurauksena se, että tällä hetkellä fysikaalisiin hoitolaitoksiin on pitkät asiakasjonot, kun taas koulutettuja hierojia on samaan aikaan työttöminä. Edelleen käytännöstä seuraa se, että runsaasti po. hoitoa tarvitsevat veteraanit ja vanhukset joutuvat Kelan kustannuksella kulkemaan hoitosarjojensa aikana lukuisia kertoja taksilla kymmeniäkin kilometrejä lähimpään fysikaaliseen hoitolaitokseen, vaikka omalla paikkakunnalla olisi tarjolla koulutetun hierojan palvelut. Täysin ei ole poissuljettavissa sekään mahdollisuus, että nykytilanne mahdollistaa fysikaalisille hoitolaitoksille hintatason pitämisen ylikorkeana riittävän kilpailun puuttuessa alalta. Tämä lisää myös Kansaneläkelaitoksen kustannuksia. Kysyä sopii, ketä nykykäytäntö palvelee ja onko se paras ja edullisin tilanne potilaille ja yhteiskunnalle.

Lain muuttaminen mainitulla tavalla edellyttää muutoksen sairausvakuutusasetuksen (473/1963) 5 ja 6 §:ään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 8 §:n 2 momentti seuraavasti:

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos lääkärin määräämää fysikaalista hoitoa tai hierontaa on annettu lääketieteellisessä laboratoriossa tai jos sitä on antanut asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, korvataan se vain siinä laajuudessa kuin asetuksella säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2004

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Tony Halme /ps
  • Timo Soini /ps

​​​​