LAKIALOITE 138/2003 vp

LA 138/2003 vp - Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomen ja Venäjän välisen verosopimuksen muutospöytäkirjan mukaan vanhaa Suomen ja Neuvostoliiton välistä verosopimusta voidaan soveltaa vielä ennen vuotta 2003 alkaneeseen rakennus-, kokoonpano- tai asennustoimintaan 36 kuukauden ajan. Suomen ja Neuvostoliiton välinen verosopimus voi siten tulla sovellettavaksi vuoden 2005 loppuun saakka. Tästä johtuen olisi tärkeää, että TVL:n 77 §:n kuuden kuukauden sääntöön liittyvää siirtymäsäännöstä jatkettaisiin Venäjän rakennus-, asennus- ja kokoonpanoprojektien osalta vuoden 2005 loppuun saakka. Tällä hetkellä siirtymäaika päättyy vuoden 2003 lopussa ja sen jatkaminen on ollut esillä jo aikaisemminkin.

Jos muutosta siirtymäsäännökseen ei tehdä, kiristyy työntekijöiden verotus kesken työkomennuksen tavalla, mitä on ollut vaikea ennakoida työsopimuksia tehtäessä. Ongelma koskee erityisesti n. 200 Venäjällä työskentelevää rakennusalan ammattilaista. Verotuksen ennakoitavuus on erityisen tärkeää ulkomaantyötä tehtäessä. Lisäksi suomalaisten rakennusyritysten kilpailukyvyn ylläpitäminen Venäjän alueella on tärkeää, koska yritysten kilpailukyky heikkenee työvoimakustannusten kasvun myötä, jos siirtymäsäännöksen soveltaminen lakkaa vuoden 2003 lopussa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain 77 §:n muuttamisesta 21 päivänä marraskuuta 1997 annetun lain (1024/1997) voimaantulosäännöksen 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1361/2002, seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lain 77 §:n 1 momenttia sovelletaan palkkaan, jota saadaan 1 päivänä tammikuuta 1998 tai sen jälkeen. Vuoden 1995 aikana voimassa ollutta lakia sovelletaan kuitenkin vuosilta 1996—2005 toimitettavissa verotuksissa, jos ulkomaantyöskentely:

1) on alkanut ennen vuotta 1996; taikka

2) alkaa tai on alkanut ennen vuotta 2006 ja liittyy rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaan sekä Suomen ja työskentelyvaltion välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen nimenomaisen määräyksen mukaan työskentelyvaltio ei saa verottaa palkasta, joka saadaan rakennus-, asennus- tai kokoonpanotoimintaan liittyvästä työstä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Reijo Laitinen /sd

​​​​