LAKIALOITE 173/2002 vp

LA 173/2002 vp - Valto Koski /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevan lain mukaan vartioimisliike saa teettää vartioimistehtäviä vain sellaisella palveluksessaan olevalla henkilöllä, jonka hyväksyminen vartijaksi on voimassa. Vastaava vaatimus koskee hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä. Hyväksymisten peruuttamistoimenpiteiden kohteeksi joutuneet henkilöt eivät selvitysten mukaan säännönmukaisesti ilmoita hyväksymisten peruuttamista työnantajille. Siten tilanne käytännössä ei vastaa lain vaatimuksia.

Tilannetta tuleekin muuttaa siten, että vartioimis- ja turvasuojausliike saa tiedon sen palveluksessa olevan vastaavan hoitajan, vartijan tai turvasuojaajan hyväksymisen peruuttamisesta sekä vartija- tai turvasuojaajakortin haltuunotosta. Myös varoituksen antamisesta on tarkoituksenmukaista ilmoittaa vartijan työnantajana toimivalle vartioimis- tai turvasuojausliikkeelle. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole niissä käytännössä harvoin esiintyvissä tapauksissa, joissa vartijaksi tai turvasuojaajaksi hyväksytty ei toimi minkään vartioimis- tai turvasuojausliikkeen palveluksessa.

Vartioimisliikeluvan peruuttamiseen sekä varoituksen antamiseen liittyvällä sisäasiainministeriölle asetettavalla ilmoitusvelvollisuudella pyritään varmistumaan siitä, että paikallispoliisi saa vartioimisliikkeiden toimipaikkojen kenttävalvonnasta vastaavana viranomaisena tiedon vartioimisliikeluvan mahdollisesta peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään yksityisistä turvallisuuspalveluista 12 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (282/2002) 46 §:ään uusi 4 momentti, 47 §:ään uusi 3 momentti, 48 §:ään uusi 3 momentti, 49 §:ään uusi 3 momentti ja 50 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

46 §

Vartioimisliikeluvan peruuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sisäasiainministeriön on ilmoitettava vartioimisliikeluvan peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta niille poliisilaitoksille, joiden toimialueella vartioimisliikkeellä on toimipaikkoja.

47 §

Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sisäasiainministeriön on ilmoitettava vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta vartioimisliikkeelle, jonka palveluksessa vastaava hoitaja toimii.

48 §

Vartijaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poliisilaitoksen on ilmoitettava vartijaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen peruuttamisesta ja varoituksen antamisesta vartioimisliikkeelle, jonka palveluksessa vastaava hoitaja toimii.

49 §

Vartioimisliikeluvan ja vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sisäasiainministeriön on ilmoitettava vartioimisliikeluvan väliaikaisesta peruuttamisesta niille poliisilaitoksille, joiden toimialueella vartioimisliikkeellä on toimipaikkoja, sekä vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen väliaikaisesta peruuttamisesta vartioimisliikkeelle, jonka palveluksessa vastaava hoitaja toimii.

50 §

Vartijaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikainen peruuttaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poliisilaitoksen on ilmoitettava vartijaksi tai turvasuojaajaksi hyväksymisen väliaikaisesta peruuttamisesta sekä vartija- tai turvasuojaajakortin haltuun ottamisesta vartioimis- tai turvasuojausliikkeelle, jonka palveluksessa vartija tai turvasuojaaja toimii.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2003

  • Valto Koski /sd

​​​​