LAKIALOITE 182/2006 vp

LA 182/2006 vp - Lauri Oinonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa tulee laatia selkeä energiastrategia, jossa kotimainen energia nostetaan sille kuuluvaan arvoon. Tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä 65 % vuodesta 2005 vuoteen 2015 mennessä. Kansallisessa metsäohjelmassa on tavoitteena nostaa metsähakkeen käyttö vuoteen 2010 mennessä nykyisestä 3 miljoonasta 5 miljoonaan kuutioon, ja uudet kaavailut asettavat tavoitteeksi 8 miljoonaa kuutiota vuonna 2015. Suomessa tulee tukea bioenergian kehitystyötä ja kokeiluhankkeita ja poistaa markkinaesteitä kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvalta tuotannolta. Polttopuun, hakkeen, pelletin ja briketin arvonlisävero tulisi poistaa. Puunkäytön, metsienhoidon ja työllisyyden edistämiseksi tulee metsän myyntitulon verotus poistaa energiakäyttöön menevältä puulta. Teollisuus on jo tehnyt päätöksiä puuhun perustuvista energiainvestoinneista, mikä on erinomainen asia. Maaseudun työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että syntyy myös iso määrä paikallisia energialaitoksia. Ne vahvistavat parhaiten alueellista energiansaantia ja työllisyyttä. Energiakäyttöön menevän puun myyntiveron poistaminen edistäisi edellä mainittuja tavoitteita.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 43 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1155/2005, seuraavasti:

43 §

Metsätalouden pääomatulo

Veronalaista pääomatuloa on verovelvollisen omassa metsässä kasvavan runkopuun hakkuuoikeuden ensimmäisestä vastikkeellisesta luovutuksesta (pystykauppa) saatu tulo ja hankintakaupalla myydystä runkopuusta valmistettavasta tai valmistetusta puutavarasta, kuten tukeista, pylväistä ja kuitupuusta pois lukien haloista ja energiakäyttöön menevästä hakkeesta saadun tulon pääomatulo-osuus. Hankintakaupalla saadun tulon pääomatulo-osuutena pidetään puun myyntituloa vähennettynä hankintatyön arvolla. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös puun myyntituloon, joka on saatu kiinteistön luovutuksesta pidätetyn hakkuuoikeuden nojalla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

_______________

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2007

  • Lauri Oinonen /kesk