LAKIALOITE 33/2013 vp

LA 33/2013 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Yksinhuoltajat saivat aiemmin kaikille lapsiperheille kuuluneen verovähennyksen ja erillisen kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennyksen. Verovähennyksillä tasattiin lasten elatuksen vaikutusta perheiden veronmaksukykyyn. Perhetukiuudistus vuonna 1994 poisti perhepoliittiset verovähennykset. Uudistusta perusteltiin verotuksen yksinkertaistamisella ja tuen kohdistamisella sosiaalipoliittisesti oikeudenmukaisemmin. Tosiasiassa yhteiskunnan tuki lapsiperheille heikkeni.

Lapsiperheiden asema tulonjaossa on edelleen heikentynyt ja lapsiperheköyhyys on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluu noin 150 000 lasta. Lapsiköyhyysaste oli vuonna 2010 12,4 prosenttia (vuonna 1995 5 %). Yksinhuoltajaperheistä 27 % oli pienituloisia vuonna 2010 (vastaava osuus vuonna 1995 oli 8 %.).

Yksinhuoltajaperheistä jopa neljännes joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Erityisen tiukalla talous on monissa yksinhuoltajaperheissä silloin, kun lapset ovat aikuistumassa. 17-vuotiaan menot ovat suuret, opiskelut ovat useimmilla kesken, mutta lapsilisiä ei enää saa.

Lapsiperheiden köyhyys lisää lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraa. Se heikentää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti yhteisön ja yhteiskunnan toimintaan. Lapsiperheiden ja koko yhteiskunnan kannalta on tärkeää tukea lapsiperheiden toimeentuloa. Yksinhuoltajaperheiden taloudellisia mahdollisuuksia voidaan kohentaa tuloverolain muutoksella. Lapsiperheköyhyyden poistamiseen tarvitaan sekä lapsiperheiden toimeentuloa yleisesti parantavia toimia että täsmätoimia eri ryhmille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992 ) 8 §:n 1 momentti ja

lisätään lakiin siitä lailla 1235/1993 kumotun 103 §:n tilalle uusi 103 § seuraavasti:

8 §

Alaikäinen lapsi ja kasvattilapsi

Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan tässä laissa lasta, joka ennen verovuoden alkua ei ole täyttänyt 18 vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

103 §

Kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys

Verovelvollisen luonnollisen henkilön puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa vähennetään 1 200 euroa, jos hän on verovuonna elättänyt alaikäistä lasta eikä häneen sovelleta tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2013

  • Merja Kuusisto /sd
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Hanna Mäntylä /ps
  • Johanna Jurva /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Johanna Karimäki /vihr

​​​​