LAKIALOITE 36/2004 vp

LA 36/2004 vp - Marjaana Koskinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 18 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa esitetään, että sairausvakuutuslain 18 a § muutetaan niin, että aikuiskoulutustukea saavalla opiskelijalla olisi oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan samoilla määräytymisperustella kuin opintotukilain mukaista opintotukea tai aikuisopintorahaa saavalla opiskelijalla. Aikuisopiskelija, joka saa aikuiskoulutustuesta annetun lain mukaista aikuiskoulutustukea, voi olla sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan laskentaperusteiden osalta tällä hetkellä huonommassa asemassa kuin toinen aikuisopiskelija, joka saa opintotukilain mukaista aikuisopintorahaa. Sairausvakuutuslain 18 a §:ssä ei säädetä aikuiskoulutustukea saavan päivärahasta, ja näin ollen aikuisopiskelija voi jäädä pahimmassa tapauksessa vähimmäispäivärahan varaan. Eriarvoinen kohtelu eri tukijärjestelmien piirissä olevien aikuisopiskelijoiden välillä sairaus- tai äitiyspäivärahan laskennassa ei ole perusteltu.

Suomalaisten korkea koulutustaso on ollut tärkeä menestystekijä kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ja globaalissa taloudessa. Koko väestön osaamisesta huolehtiminen korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun väestömme ikääntyy ja työmarkkinoille tulevat ikäpolvet pienenevät. Valtioneuvoston hyväksymän, vuoteen 2008 ulottuvan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan elinikäistä oppimista on tuettava ja aikuisten koulutusmahdollisuuksia parannettava. Tämä tarkoittaa sekä aikuiskoulutuksen laadun ja saatavuuden varmistamista, mutta myös riittävää taloudellista tukea opiskeluaikana. Aikuiskoulutustuen korotus vuodenvaihteessa on tarpeellinen parannus, mutta sen lisäksi on parannettava aikuisopiskelijan sosiaaliturvaa erilaisten elämäntilanteiden, kuten sairastumisen ja äitiysloman varalta. Sosiaaliturva- ja muussa lainsäädännössä on tärkeää ottaa huomioon nykyisten työmarkkinoiden epävarmuus ja se tosiasia, että monen suomalaisen työura muodostuu pätkistä, joita täydentävät opiskelu-, työttömyys- ja lastenhoitojaksot.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 18 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivän heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 18 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1479/2001, seuraavasti:

18 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos vakuutettu on päivärahan alkamista edeltävän neljän kuukauden aikana saanut opintotukilain mukaista opintorahaa tai aikuisopintorahaa tai laissa aikuiskoulutustuesta säädettyä aikuiskoulutustukea, hänelle työkyvyttömyyden johdosta suoritettava päiväraha on vähintään hänelle suoritetun opintorahan tai aikuisopintorahan tai aikuiskoulutustuen kuukausimäärän kahdeskymmenesviidesosa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2004

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Arto Seppälä /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Tuija Nurmi /kok
 • Maija Perho /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Roger Jansson /r
 • Jyrki Katainen /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Päivi Räsänen /kd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Tony Halme /ps
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Seppo Lahtela /kesk

​​​​