LAKIALOITE 41/2013 vp

LA 41/2013 vp - Esko Kiviranta /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Perintö- ja lahjaverolakiin sisältyy maatilan ja muiden yritysten jatkamistapauksia koskeva huojennussäännös. PerVL:n 55 §:n 1 momentin mukaan perintö- tai lahjaverosta jätetään verovelvollisen Verohallinnolle ennen verotuksen toimittamista tekemästä pyynnöstä osa maksuun panematta, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai niiden osa, joista määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa, ja verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa kyseisellä tilalla tai kyseisessä yrityksessä.

Huojennussäännösten soveltaminen edellyttää, että verovelvollinen nimenomaisesti hakee tätä ns. sukupolvenvaihdoshuojennusta. Jotta kohtuuttomalta edunmenetykseltä vältyttäisiin, verovelvolliselle olisi ennen verotuksen toimittamista varattava tilaisuus huojennuksen vaatimiseen, jos hän olisi siihen oikeutettu. Verovelvollista olisi myös ennen verotuksen toimittamista kuultava, jos luovutuksesta on haettu ennakkoratkaisu, johon ei ole vedottu luovutusta koskevassa lahjaveroilmoituksessa. Esitetyillä toimenpiteillä parannettaisiin verovelvollisen oikeusturvaa sukupolvenvaihdostilanteissa.

Perintö- ja lahjaverotuksessa myönnettävien sukupolvenvaihdoshuojennusten tarkoituksena on estää perintö- tai lahjaverosta aiheutuva maatilatalouden tai muun yritystoiminnan jatkuvuuden vaarantuminen silloin, kun varallisuus siirtyy perintönä tai lahjana toimintaa jatkavalle perilliselle tai lahjansaajalle. Perintöveron maksaminen ilman huojennusta voisi saattaa jatkajan tilanteeseen, jossa tämä olisi pakotettu realisoimaan omaisuutta tai luopumaan investoinneista, jotka olisivat välttämättömiä toiminnan jatkamisen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) uusi 57 a §seuraavasti:

57 a §

Jos verovelvollinen ei ole vaatinut 55 §:n mukaista huojennusta tai 56 §:n mukaista lykkäystä, vaikka hän ilmeisesti olisi siihen oikeutettu, Verohallinnon on ennen verotuksen toimittamista varattava verovelvolliselle tilaisuus vaatimuksen tekemiseen.

Verovelvollista on ennen verotuksen toimittamista kuultava, jos maatilan, muun yrityksen tai sen osan luovutuksesta on haettu 39 a §:ssa tarkoitettu ennakkotieto, johon ei ole vedottu luovutusta koskevassa lahjaveroilmoituksessa, tai jos luovutukseen katsotaan sisältyvän 18 §:n 3 momentissa tarkoitettu lahja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2013

  • Esko Kiviranta /kesk

​​​​