LAKIALOITE 43/2013 vp

LA 43/2013 vp - Stefan Wallin /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki tuloverolain 95 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteen tarkoituksena on verotulotuottojen lisääminen rajoittamalla työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeutta.

PERUSTELUT

Tilanteessa, jossa kansantalouden kantokyky on olennaisesti heikentynyt, myös ns. saavutettuja etuja on voitava arvioida uudelleen. Eduskunta on viime vuosina rajoittanut erilaisia verovähennyksiä, kuten asuntolainojen korkojen ja vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksujen vähennyksiä, valtion kasvavan velkaantumisen ja lisätulojen tarpeen vuoksi.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeus on saavutettu etu, johon ei ole tehty muutoksia. Valtion tulojen lisäystarpeen vuoksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuille olisi syytä asettaa omavastuu. Valtiovarainministeriön mukaan valtion ja kuntien menetykset työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden vuoksi ovat runsaat 200 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriöllä ei ole tietoja valtion taloudellisista menetyksistä työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen vähennysoikeuden vuoksi, mutta kyse lienee useista miljoonista euroista.

Nyky-yhteiskunnassa ei voida pitää perusteltuna työntekijä- ja työnantajajärjestöjen toiminnan ylläpitämistä täyden verovähennysoikeuden turvin huomattavien verotulomenetysten hintaan, samanaikaisesti kun eduskunta joutuu leikkaamaan kansalaisten peruspalvelujen määrärahoja.

Aloitteen ensimmäisessä lakiehdotuksessa on kyse tuloverolain 95 §:n muuttamisesta ja toisessa lakiehdotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta. Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen 100 euron omavastuun käyttöönotto lisää valtion ja kuntien tuloja runsaat 75 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tuloverolain (1535/1992) 95 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

95 §

Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut, joista työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja saa kuitenkin vähentää enintään 500 euroa ja ainoastaan siltä osin kuin ne verovuonna ylittävät 100 euroa (omavastuuosuus);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

_______________

2.

Laki

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 8 §:n 1 momentin 9 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1160/2002, seuraavasti:

8 §

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoisia menoja ovat muun ohessa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, joista saa kuitenkin vähentää enintään 100 000 euroa ja ainoastaan siltä osin kuin ne verovuonna ylittävät 100 euroa (omavastuuosuus);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Stefan Wallin /r

​​​​