LAKIALOITE 46/2013 vp

LA 46/2013 vp - Anna Kontula /vas 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Ehdotan vanhempainpäivärahaa koskevaa lainsäädäntöä muutettavaksi siten, että lapsen synnyttyä jäljellä oleva äitiyspäiväraha voidaan maksaa vanhempainrahana, mikäli äiti niin toivoo. Valinnanvapaus perhe-etuuksien käytössä edistäisi erilaisten perhetyyppien arjen- ja taloudenhallintaa.

PERUSTELUT

Äitiysrahaa maksetaan raskauden ja synnytyksen perusteella äidille kaikkiaan 105 arkipäivän ajan. Vauvan synnyttyä äitiysrahakautta on jäljellä 55—85 päivää eli noin kahdesta kolmeen kuukautta. Oikeus vanhempainrahaan alkaa äitiysrahakauden päätyttyä, ja sitä maksetaan sopimuksen mukaan joko äidille tai isälle.

Äitiysraha luotiin, jotta äidillä olisi synnytyksen jälkeen riittävä aika toipua synnytyksestä. Kaikissa tapauksissa äiti ei kuitenkaan ole sama kuin biologinen synnyttäjä. Poikkeuksia perhekokoonpanoissa ovat muiden muassa adoptioperheet sekä samaa sukupuolta olevat pariskunnat, joiden lapsilla voi olla kaksi äitiä. Synnyttäjän menehtyessä lapsella ei välttämättä ole äitiä lainkaan.

On tilanteita, joissa vanhemmat arvioivat, että äidin sijaan toisella huoltajalla olisi paremmat edellytykset jäädä hoitamaan lasta kotiin heti tämän synnyttyä. Tähän johtopäätökseen saatetaan päätyä taloudellisin perustein taikka muista henkilökohtaisista syistä. Äitiys- ja vanhempainrahaa koskevat säädökset eivät kuitenkaan tue tällaista poikkeuksellista ratkaisua.

Nykylainsäädäntö mahdollistaa sen, että äitiysraha voidaan eräissä sairauden tai kuoleman aiheuttamissa poikkeustilanteissa maksaa toiselle vanhemmalle vanhempainrahana lyhentämättä äitiysrahan jälkeistä vanhempainrahakautta. Aloitteessa esitetään tätä oikeutta laajennettavaksi. Ensisijainen käyttöoikeus äitiysrahaan tulisi kuitenkin säilyä synnytyksestä toipuvalla äidillä.

Toteutuessaan lakimuutos tukisi myös niitä perheitä, jotka syystä tai toisesta haluavat jakaa vastasyntyneen hoitovastuuntoisin kuin mihin nykyinen etuuskäytäntö ohjaa. Valinnanvapaus perhe-etuuksien käytössä heti lapsen synnyttyä edistäisi perheiden arjenhallintaa, tukisi yksilöllistä vanhemmuutta sekä helpottaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamista lapsiperheissä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 13 §:n otsikko ja 1 momentti seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

13 §

Oikeus vanhempainrahaan äitiysrahakaudella

Lapsen toisella vanhemmalla on äitiysrahakaudella oikeus vanhempainrahaan, jos äiti on sairauden johdosta kykenemätön hoitamaan lastaan tai jos äiti työhön paluun tai muun syyn takia anoo äitiysrahan maksamista toiselle vanhemmalle, joka hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa suoritettavaa työtä. Sairaustapauksessa toisen vanhemman oikeus vanhempainrahaan alkaa aikaisintaan silloin, kun äidin sairaus jatkuu 8 luvun 7 §:n 1 momentissa säädetyn sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen. Vanhempainrahaa voidaan maksaa toiselle vanhemmalle äitiysrahakaudelta enintään niin monelta arkipäivältä kuin äitiysrahaa on jäänyt äidille maksamatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2013

  • Anna Kontula /vas

​​​​