LAKIALOITE 51/2014 vp

LA 51/2014 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa ehdotetaan, että veroton oman sähkön tuotanto sallittaisiin aina, kun se tapahtuu generaattoriteholtaan alle 250 kVA:n suuruisessa tuotantoyksikössä. Verottomuutta ei menettäisi silloinkaan, kun osa verokauden tuotannosta myydään verkkoon, jos tällaisen tuotannon vuosituotanto jää alle 200 MWh. Mikäli generaattoriteho on 250—2 000 kVA tai vuosituotanto 200—2 000 MWh, tuottajan oman kulutuksen veronalaiseksi osaksi katsotaan vain 200 MWh/v ylittävä oma kulutus.

Suomi on asettanut tavoitteekseen lisätä mittavasti uusiutuvaa, päästötöntä energiaa. Olemme sitoutuneet EU:n meille asetettujen velvoitteiden toteuttamiseen. Niistä selviydymme vaivatta. Suomen energiaomavaraisuus on edelleen kuitenkin alhainen, noin 33—34 %. Meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet nostaa omavaraisuusasteemme 2030-luvulle tultaessa selvästi yli 60%:n, maassa tuotettu ydinvoima mukaan lukien yli 80 %:n.

Uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksia on niin nestemäisten polttoaineiden tuotannossa kuin myös lämmön- ja sähköntuotannossakin. Tänään Suomessa kulutettavasta sähköstä noin 56 % tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja noin 15 % on tuontisähköä.

Suomen eduskunta on asettanut tavoitteeksi saattaa sähkön oma tarjonta ja kysyntä tasapainoon 2020-luvulle tultaessa. Tämä edellyttää päästöttömän tuotannon lisäämistä. Pienen, joskaan ei ratkaisevan osan päästöttömän sähkön tarjonnan lisäämisestä tarjoavat monet eri energialähteisiin tukeutuvat pienimuotoisen tuotannon muodot. Pienimuotoinen aurinkosähkö, tuulisähkö sekä pienimuotoinen bioenergian CHP-tuotanto ovat tällaisia. Useissa tapauksissa kysymys on sähkön tuottajan omaan kulutukseen tapahtumasta tuotannosta. Joissakin tapauksissa ylijäävä tuotanto halutaan myydä jakeluverkkoon.

Nykyinen lainsäädäntö ei tee oikeutta omaan kulutukseen tapahtuvalle sähköntuotannolle. Enintään 50 kilovolttiampeerin tehoisessa generaattorissa tai useiden sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla enintään 50 kilovolttiampeerin nimellistehoisella kokonaisuudella tuotettu sähkö ei ole valmisteveron alaista riippumatta siitä, kuluttaako valmistaja sen itse tai myykö hän sen jakeluverkkoon. Tällaisia tuottaja-kuluttajia on Suomessa jo monia satoja.

Teholtaan 50—2 000 kVA:n generaattoreissa tuotettu sähkö sitä vastoin on verotonta vain, mikäli valmistaja kuluttaa sen itse. Jos osakin tuotetusta sähköstä myydään verokaudella ulos, tällöin tuottajan oma koko kulutus muuttuu veronalaiseksi. Tällaisia tuottaja-kuluttajia on maassa muutama kymmenen.

Käytännössä nykyinen lainsäädäntö merkitsee sitä, ettei esim. pienehkön teollisuustilan tai kauppakeskuksen pienimuotoinen sähköntuotanto, lähinnä auringolla tai tuulella tuotettu, tai pienimuotoinen biopohjainen CHP-tuotanto saa verovapautta, jos ajoittainen yli oman kulutuksen tapahtuva tuotanto johdetaan kaupalliseen verkkoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 5 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 kohta laissa 1132/2013, seuraavasti:

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, sähköveroa ja huoltovarmuusmaksua ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan se, joka tuottaa sähköä:

1) enintään 250 kilovolttiampeerin tehoisessa generaattorissa tai useiden sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla enintään 250 kilovolttiampeerin nimellistehoisella kokonaisuudella;

2) yli 250 kilovolttiampeerin mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin tehoisessa generaattorissa tai useiden yli 250 kilovolttiampeerin sähköntuotantolaitteistojen muodostamalla mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin nimellistehoisella kokonaisuudella siltä osin kuin tuotanto on korkeintaan 200 MWh. Tämän kohdan mukaisten verovelvollisten veronkantokausi on yksi vuosi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2014

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk