LAKIALOITE 53/2014 vp

LA 53/2014 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan sotilasvammalain 6 §:n 4 momentin muuttamista siten, että Suomen sodissa vuosina 1939—1945 palvelleella henkilöllä on oikeus pykälässä mainittuihin palveluihin ja korvauksiin työkyvyttömyysasteesta riippumatta. Tällä hetkellä sotilasvammalain tässä pykälässä tarkoitettuihin palveluihin ja korvauksiin on oikeutettu sellainen vahingoittunut tai sairastunut henkilö, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia.

Suomen vuosina 1939—1945 käymissä sodissa palveli noin 700 000 sotilasta. Välittömästi rintamaa tukevissa tehtävissä palveli lisäksi 95 000 naista. Kaatuneiden määrä oli noin 94 000 henkeä, ja pysyvästi vammautui saman verran. Veteraaneja on tällä hetkellä elossa enää alle 27 000 henkilöä. Sodissa palvelleiden henkilöiden työ maamme eteen on korvaamatonta, joten on perusteltua laajentaa sotilasvammalain määrittelemiin etuuksiin oikeutettujen joukkoa kattamaan kaikki Suomen sodissa vuosina 1939—1945 palvelleet henkilöt. Heidän keski-ikänsä on tällä hetkellä jo yli 90 vuotta, joten heidän asemansa parantamiseksi tehtävillä lakimuutoksilla on kiire. Lisäksi veteraanien määrä vähenee, mutta samanaikaisesti korkean iän seurauksena hoitotarve kasvaa. Tästä johtuen laitoshoidon palveluita tarvitaan nykyistä enemmän suhteessa veteraanien määrään ja sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen sekä vanhustenhuollon tarve lisääntyy. Poistuman ja ikääntymisen seurauksena muuttuneen hoitotarpeen johdosta vuodelta 1948 peräisin olevan sotilasvammalain haitta-asteluokittelu ja lain 6 §:n 20 prosentin työkyvyttömyysaste ei ole enää perusteltua vuosina 1939—1945 Suomen sodissa palvelleiden henkilöiden kohdalla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1346/2010, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, sekä työkyvyttömyysasteesta riippumatta vuosien 1939—1945 Suomen sodissa palvelleelle korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista ja 4 kohdan mukaisista asumispalveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 §:n mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2014

 • Ritva Elomaa /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Väätäinen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Maria Lohela /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Ismo Soukola /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Timo Soini /ps
 • Kauko Tuupainen /ps

​​​​