LAKIALOITE 55/2003 vp

LA 55/2003 vp - Päivi Räsänen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että äitiyslomalla voisi suorittaa opintoja ilman, että se pudottaa ansiosidonnaisen äitiyspäivärahan vähimmäistasolleen.

PERUSTELUT

Päätoiminen opiskelu rinnastetaan sairausvakuutuslaissa työssäoloon. Jos äiti opiskelee päätoimisesti äitiys- tai vanhempainrahakaudella, hänelle maksetaan opiskelupäiviltä päivärahaa 11,45 euroa eli minimi. Opintoviikkojen suorittaminen pudottaa äitiysrahan suoraan alimmalle tasolleen opintoviikkojen lukumäärää vastaaviksi viikoiksi. Yhden opintoviikon suorittaminen merkitsee siten minimiäitiysrahan saamista viikon ajan, kahden opintoviikon suorittaminen kahden viikon ajan ja niin edelleen.

Tämä käytäntö on ongelmallinen niiden kohdalla, joilla on päivärahaa korottavia työtuloja äitiysrahapäätöstä edeltävältä ajalta. Äitiyslomalla olevaa äitiä rangaistaan opintojen suorittamisesta, vaikka äiti ei saa opintoviikoista tuloja.

Opiskeluaikojen pitenemistä ja valmistumisen lykkääntymistä pidetään ongelmana yhteiskunnassamme. Siksi olisi tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi lapsen nukkuessa päiväunia omaa aikaansa viettävä äiti voisi lukea kurssikirjallisuutta tenttejä varten. Vasta-argumenttina voidaan vedota siihen, että äiti voi joka tapauksessa lukea kurssikirjallisuutta ja suorittaa kursseja myöhemmin. On kuitenkin tärkeää, että kurssin voi suorittaa silloin, kun siihen on valmistautunut. On nimittäin hankalaa yrittää vastata tentissä vuoden päästä lukemisesta, vaikka yrittäisi edes rimaa hipoen läpäistä kurssin.

On myös mahdollista, että opintoviikkoihin vaadittu työmäärä on tehty jo ennen äitiysloma-kautta. Yliopistossa opintoviikot, tentit ja esseet tarkistetaan ja merkitään suoritetuiksi opintorekisteriin usein vähintään kolmen viikon viiveellä. Lisäksi on vain rajoitettu määrä päiviä vuodessa, jolloin pro gradu -tutkielman voi jättää arvosteltavaksi. Graduun liittyvä ongelma ei poistu sillä, että sen voi tehdä valmiiksi ennen ja jättää tarkastettavaksi vasta äitiysrahakauden jälkeen. Tutkielmaa ohjaava professori voi nimittäin vaihtua tässä välissä, mikä saattaa vaikuttaa arvosteluun. Lisäksi joissain graduissa merkityksellinen ajankohtaisuus voi kärsiä.

Tämän lakialoitteen avulla opiskeluaikojen venymisen ongelmaa olisi mahdollista lievittää korotettua äitiysrahaa saavien osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 22 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1500/1995, seuraavasti:

22 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos lapsen äiti on ansiotyössä tai kodin ulkopuolella suoritettavassa muussa työssä äitiys- ja vanhempainrahan suorittamisaikana, hänelle suoritettavan äitiys- ja vanhempainrahan määrä tältä ajalta on 1 momentissa tarkoitetun vähimmäismäärän suuruinen. Päätoimista opiskelua ei tässä rinnasteta kodin ulkopuolella suoritettavaan muuhun työhön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2003

  • Päivi Räsänen /kd

​​​​