LAKIALOITE 79/2004 vp

LA 79/2004 vp - Pekka Kuosmanen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työterveyshuoltolain (1383/2001) 2 §:n mukaan yrittäjällä ja muulla omaa työtään tekevällä on mahdollisuus järjestää itselleen lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut ja saada niistä korvausta. Työterveyshuoltolain tarkoituksena on edistää työntekijöiden terveyttä, ylläpitää työkykyä ja vahvistaa työterveyshuoltoa niin työn kuin työyhteisön turvallisuuden ja terveellisyyden kehittämiseksi.

Työterveyshuollon kattavuus on yrittäjillä ja muilla omaa työtään tekevillä kuitenkin suhteessa palkansaajiin epäoikeudenmukainen. Yrittäjien työterveyshuolto on puutteellinen, koska sen yhteydessä ei ole mahdollista järjestää sairaanhoitoa. Työterveyshuoltolain uudistuksessa yrittäjät jäivät merkittävimmän työterveyshuoltoetuuden eli juuri sairaanhoitokulujen korvaamisen ulkopuolelle.

Yrittäjistä yli 90 prosenttia tekee samaa työtä kuin yrityksen muut työntekijät. Yrittäjiin kohdistuu tällöin täysin samanlaisia työrasitteita kuin vastaavaa työtä tekevään työntekijään. Tämän lisäksi yrittäjien työpäivät, työviikot sekä työvuodet ovat huomattavasti pitempiä kuin palkansaajilla. Yrittäjät ovat myös keskimäärin palkansaajia iäkkäämpiä. Jos yrittäjä esimerkiksi sairastuu pitkäaikaisesti, heikentyy työkyky oleellisesti ja vaikuttaa siten yritystoiminnan heikkenemiseen tai jopa sen loppumiseen. Yrittäjien työterveyshuollon järjestäminen sairaanhoitopalveluineen onkin varsin perusteltua.

Työterveyshuollon epäoikeudenmukaisuus on siis siinä, että yrittäjä ei voi järjestää itselleen työterveyshuoltoa samoin ehdoin kuin työntekijöilleen; sairaanhoidon osalta yrittäjän sairauden hoitamisesta ei suoriteta korvausta. Yrittäjien työterveyshuollon korvausperusteita tulee muuttaa siten, että korvaukset vastaavat palkansaajista työnantajille maksettuja korvauksia. Toisin sanoen yrittäjillä pitää olla oikeus järjestää työterveyshuoltonsa yhteydessä sairaanhoidon palveluja ja saada niistä korvausta.

Kun työnantaja järjestää työntekijöilleen ja/tai yrittäjälle työterveyshuoltolain minimiä laajemman työterveyshuollon, ovat nämä kulut yritykselle verovähennyskelpoisia. Kuitenkin, jos yksinyrittäjälle koituu kustannuksia minimitasoa laajemmasta työterveyshuollosta, hän ei voi vähentää kuluja verotuksessaan.

Oikeudenmukaisuuden ja yhtenäisyyden nimissä myös yrittäjän oma työterveyshuolto sairaanhoitopalveluineen on jatkossa saatava lakisääteiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaiesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 29 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 782/1994, seuraavasti:

29 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen 1 momentissa tarkoitetun työterveyshuollon lisäksi valtioneuvoston päätöksessä määrätyllä tavalla sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa, on työnantajalla oikeus saada korvausta tästä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Sama oikeus on yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä, joka on järjestänyt itselleen tällaista sairaanhoitoa ja muuta terveydenhuoltoa (korvausluokka II).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2004

 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Bjarne Kallis /kd

​​​​