LAKIALOITE 80/2013 vp

LA 80/2013 vp - Jari Myllykoski /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaalilain muuttamisesta

Eduskunnalle

Kuntarakenteessa on tapahtunut muutoksia, ja niitä tulee myös lisää. Kuntaliitosten on pelätty vähentävän demokratiaa siksi, että uudessa liitoskunnassa päätöksentekijöiksi valikoituvat isomman liitoskunnan kuntavaaliehdokkaat. Tällöin ei pienten kuntien suhteellinen edustuksellisuus päätöksenteossa toteudu. Tämä vaara voidaan torjua siten, että kuntavaalijärjestelmä uudistetaan.

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan, että yhdistyvät kunnat voisivat sopia, että uudessa kunnassa kukin siihen yhdistyvä kunta muodostaa oman vaalipiirinsä. Näistä vaalipiireistä valittaisiin edustajia valtuustoon niiden Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, joilla väestötietorekisterin mukaan on kotipaikka kunnassa ja vaalipiirissä. Päätöksen valtuustopaikkojen jaosta tekisi aloitteen mukaan kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnan jakautuminen vaalipiireihin voitaisiin kuitenkin purkaa, jos kussakin vaalipiirissä enemmistö siitä valituista valtuutetuista niin tahtoo.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaalilain (714/1998) 7 §:n 2 momentti sekä

lisätään 7 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

7 §

Vaalipiirit muissa vaaleissa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunnallisvaaleissa vaalipiirinä on kunta. Kuntien yhdistyessä ne voivat kuitenkin sopia, että yhdistymisen perusteella muodostettu uusi kunta jakautuu vaalipiireihin, jolloin vaalipiireinä ovat alkuperäiset kunnat.

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa kustakin 3 momentissa mainitusta kunnan osa-alueen vaalipiiristä valittavien valtuutettujen määrän väestötietolaissa (507/1993) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä vaalivuoden toukokuun 31 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan.

Kunnan jakautuminen vaalipiireihin voidaan purkaa kunnan valtuuston päätöksellä, jos kustakin vaalipiiristä valittujen valtuutettujen enemmistö sitä kannattaa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

  • Jari Myllykoski /vas
  • Lars Erik Gästgivars /r
  • Markus Mustajärvi /vr
  • Anna Kontula /vas
  • Risto Kalliorinne /vas
  • Kari Uotila /vas
  • Johanna Karimäki /vihr
  • Jyrki Yrttiaho /vr

​​​​