LAKIALOITE 82/2003 vp

LA 82/2003 vp - Päivi Räsänen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan sairausvakuutuslakia (364/1963) muutettavaksi siten, että adoptiovanhempien vanhempainrahakausi (180 arkipäivää) laajennetaan biologisten vanhempien äitiys- ja vanhempainrahakauden (yhteensä 263 arkipäivää) pituiseksi.

PERUSTELUT

Adoptiovanhemmat eivät ole tasavertaisessa asemassa biologisten vanhempien kanssa perhevapaiden suhteen. Biologisen äidin äitiyspäivärahakausi kestää 105 arkipäivää, ja sen jälkeinen vanhempainrahakausi 158 arkipäivää. Yhteensä tämä tekee 263 arkipäivää. Vanhempainrahaa maksetaan periaatteessa myös ottovanhemmalle jokaiselta arkipäivältä siihen saakka, kunnes lapsen syntymäpäivää seuraavasta arkipäivästä on kulunut 234 arkipäivää. Tätä maksimiaikaa ei kuitenkaan voi käytännössä hyödyntää, koska Suomessa syntynyt lapsi muuttaa adoptioperheeseen yleensä vasta biologisen äidin kahdeksan viikon harkinta-ajan jälkeen. Nuorimmat lapset ovat myös kansainvälisessä adoptiossa jo muutaman kuukauden ikäisiä hoitoonoton yhteydessä. Ottovanhempien vanhempainrahakausi jää näin ollen 180 arkipäivän eli noin seitsemän kalenterikuukauden mittaiseksi, joka on vanhempainrahakauden vähimmäismaksuaika.

Adoptiolapsi on aina kokenut menetyksiä, ensin biologisesta äidistä tai perheestä ja mahdollisesti vielä lastenkodin hoitajista tai sijaisperheestä. Useimmat adoptiolapset ovat eläneet yhdessä tai useammassa lastenkodissa, minkä takia he tarvitsevat aikaa erityisesti perhe-elämän opetteluun. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää saada kiinnittyä uuteen perheeseen, ennen kuin lapsen elämään tulee jälleen uusia hoitajia. Päivähoitopaikkaa tulee kuitenkin hakea neljä kuukautta ennen hoidon aloitusta eli lapsen oltua kotona vasta kolme kuukautta. Kiintymysprosessi on tuolloin vasta aluillaan ja vanhempien on vaikea arvioida lapsensa valmiutta päivähoitoon. Kolme vuotta täyttäneen adoptiolapsen vanhemmalla ei ole lain suomaa mahdollisuutta jäädä kotiin hoitamaan lastaan hoitovapaan turvin.

Adoptio- ja biologisten vanhempien asemaa yhdenmukaistamalla aviopareja kannustettaisiin tarjoamaan koti rakastavia vanhempia tarvitsevalle lapselle. Muutoksella parannettaisiin lisäksi lasten ja vanhempien mahdollisuutta kiintyä toisiinsa adoptiosuhteen tärkeinä ensimmäisinä kuukausina. Perhevapaiden pidennys koskisi sekä Suomesta että ulkomailta lapsen adoptoivia vanhempia. Adoptiovanhemman oikeus vanhempainrahaan alkaisi lapsen saapuessa perheeseen. Vaihtoehtoisesti oikeus vanhempainrahaan alkaisi jo lähdettäessä noutamaan lasta. Vanhemmilta menee lapsen syntymämaasta riippuen kahdesta kuuteen viikkoa lapsen hakemiseen kotiin. Lakialoitteen ehdottaman muutoksen aiheuttamat lisäkustannukset olisivat noin 710 000 euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 23 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1075/2002, seuraavasti:

23 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ottolapsen hoidon johdosta suoritetaan vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa 21 §:n 5 momentissa tarkoitetulle vakuutetulle tai hänen puolisolleen jokaiselta arkipäivältä, jonka hoito jatkuu, kunnes lapsen saapumisesta adoptioperheeseen tai lapsen noutamiseksi syntymämaastaan tarvittavan matkan alkamisesta on kulunut 263 arkipäivää. Kun ottolapseksi on samanaikaisesti otettu yhtä useampi lapsi, vanhempainrahan suorittamisaikaa pidennetään 60 arkipäivällä kutakin yhtä useampaa lasta kohti. Pidennys voidaan suorittaa myös vanhempainrahakauden aikana. Edellä 21 §:n 5 momentissa tarkoitetulla vakuutetulla on oikeus yhteensä 18 arkipäivältä suoritettavaan isyysrahaan vanhempainrahakaudella siten, että isyysrahaa voidaan suorittaa enintään neljältä yhdenjaksoiselta kaudelta. Mikäli vakuutetulle on suoritettu 21 §:n 4 momentissa tarkoitettua osittaista vanhempainrahaa tai 21 §:n 5 momentissa tarkoitettua vanhempainrahaa vähintään viimeiset 12 arkipäivää yhdenjaksoisesti, hänellä on lisäksi oikeus enintään 12 arkipäivältä suoritettavaan isyysrahaan välittömästi vanhempainrahakauden päätyttyä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2003

  • Päivi Räsänen /kd

​​​​