LAKIALOITE 99/2004 vp

LA 99/2004 vp - Sari Essayah /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan lapsilisän sisaruskorotusten nostamista 5 eurolla kuukaudessa 1.1.2005 lukien.

PERUSTELUT

Lapsilisät ovat suomalaisten lapsiperheitten toimeentulon merkittävä perusta. Lapsilisän tarkoitus on korvata lapsista aiheutuvia kuluja. Samalla ne toimivat lapsiperheiden ja lapsettomien talouksien välisen toimeentuloeron tasaajina.

Lapsilisätyöryhmän taannoisessa muistiossa todetaan: "Lapsilisä ei kata lapsen vähimmäiskulutuksesta aiheutuvia menoja, jolloin perheelle syntyy tarvetta lapsen kulutuksen kattamiseen perheen muiden tulojen kautta. Lisäkatteen tarve on sitä suurempi, mitä useampia lapsia perheessä on. Tämän vuoksi lapsilisän kohdentaminen useampilapsiselle perheelle suhteellisesti suurempana on perusteltua."

Lapsilisän lapsilukumäärän mukaan nousevan porrastuksen tarkoituksena on asettaa kaikki lapset perhekoosta riippumatta tasavertaiseen asemaan. Useissa Euroopan maissa porrastus on jopa jyrkempi. Mitä useampia lapsia perheessä on, sitä vähemmän vanhempien muista tuloista jää yhtä lasta kohti jaettavaa.

Lapsilisiä korotettiin kuluvan vuoden alussa perheen ensimmäisten lasten kohdalla 10 eurolla kuussa. Korotukset lapsilisien sisaruskorotuksiin jäivät kuitenkin tekemättä, vaikka kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä niitä tuolloin esitti.

Vuoden alusta toteutunut lapsilisäkorotus merkitsi sitä, että lapsilisien reaaliarvo edelleen laski kaikilla muilla paitsi yksilapsisilla perheillä. Tehty korotus vain ensimmäiselle lapselle jatkoi edelleen lapsilukumäärän mukaan nousevan lapsilisäporrastuksen purkua, mitä jo aiempien lapsilisäleikkausten yhteydessä on toteutettu huonoin seurauksin.

Lapsilisätyöryhmän taannoisen selvityksen mukaan kaikkein huonoimmassa taloudellisessa asemassa ovat monilapsiset perheet. Tämä on yksi syy siihen, että suomalaiset eivät Väestöliiton tutkimuksen mukaan uskalla hankkia niin suuria perheitä kuin haluaisivat.

Lapsiperheiden aseman parantamiseksi ja väestöpoliittisten syiden vuoksi esitämme lapsilisän sisaruskorotusten nostamista 5 eurolla kuussa. Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1226/2003, seuraavasti:

7 §

Lapsilisän määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos 6 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus nostaa lapsilisää useammasta kuin yhdestä lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta 115,50 euroa, kolmannesta lapsesta 136,00 euroa, neljännestä lapsesta 156,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 177,00 euroa kalenterikuukaudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2004

  • Sari Essayah /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd

​​​​