LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2012 vp

LaVL 13/2012 vp - U 28/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen Euroopan unionissa)

Suurelle valiokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Suuri valiokunta on 16 päivänä marraskuuta 2012 lähettänyt lakivaliokunnalle mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmän 1. OM 09.11.2012 asiassa U 28/2012 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen Euroopan unionissa).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäasiainministeriö

valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Tullihallitus.

Viitetieto

Valiokunta on aikaisemmin antanut asiasta lausunnon LaVL 7/2012 vp.

VALTIONEUVOSTON JATKOKIRJELMÄ

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Euroopan unionin komissio on maaliskuussa 2012 antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on laajentaa nykyisestä jäsenvaltioiden velvoitteita rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä sekä tuomitsemisesta menetetyksi. Tarkoituksena on myös vahvistaa vähimmäissäännöt, joiden nojalla omaisuus voidaan jäädyttää tai tuomita menetetyksi rikosasian yhteydessä.

Rikoshyödyn menetetyksi tuomitseminen on yksi EU:n keskeisiä painopisteitä järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden torjunnassa. Ehdotus sisältää lainsäädäntövelvoitteita tuomioon perustuvasta ja tuomioon perustumattomasta menetetyksi tuomitsemisesta, laajemmista valtuuksista menetetyksi tuomitsemiseen sekä kolmansille siirrettyjen varojen menetetyksi tuomitsemisesta.

Direktiiviehdotuksen sisältö on jatkoneuvottelujen aikana täsmentynyt ja yleisesti ottaen muuttunut ongelmallisimpien artiklojen osalta Suomen kannalta joustavampaan suuntaan.

Valtioneuvoston kanta

Valtioneuvosto kannattaa neuvottelujen saattamista päätökseen. Valtioneuvoston 9.11.2012 päivätyn perusmuistion mukaan jäädyttämistä koskevaan 7 artiklaan tuli kuitenkin pyrkiä saamaan joustavuutta siten, että jäädyttämisestä päättävä viranomainen voisi olla myös muu kuin oikeusviranomainen. Perusmuistion antamisen jälkeen käydyissä neuvotteluissa direktiiviehdotukseen on kuitenkin saatu tältä osin joustoa, ja artikla voidaan valtioneuvoston 19.11.2012 antaman selvityksen mukaan nyt hyväksyä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakivaliokunta on aikaisemmassa lausunnossaan (LaVL 7/2012 vp) todennut, että Suomen lainsäädäntö vastaa saadun selvityksen mukaan pitkälti direktiiviehdotuksen velvoitteita, mutta että ehdotetussa muodossaan 5, 6 ja 7 artikloista seuraa lainsäädännön tarkistustarpeita. Näitä säännöksiä on sittemmin neuvotteluissa kyetty selkeyttämään.

Artikla 5 koskee tuomioon perustumatonta menetetyksi tuomitsemista ja velvoittaa mahdollistamaan menetetyksi tuomitsemisen ilman rikostuomiota muun ohella siinä tapauksessa, että henkilö pakenee syytetoimia tai oikeudenkäyntiä. Direktiiviin on nyt lisätty johdanto-osan kappale 12 b, jonka mukaan direktiivistä ei seuraa velvollisuutta mahdollistaa menetetyksi tuomitseminen ilman, että henkilöä olisi oikeudenkäyntiin haastettu tai että hän olisi siitä tietoinen. Lakivaliokunta pitää muutosta riittävänä ja katsoo, että artikla 5 voidaan nyt hyväksyä.

Artikla 6 näyttäisi mahdollistavan kolmansille osapuolille siirretyn omaisuuden menetetyksi tuomitsemisen laajemmin kuin mikä on mahdollista Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä. Valtioneuvosto on omassa kannanotossaan katsonut, että artikla voidaan ehdotetussa muodossa hyväksyä, mikä tarkoittaisi sitä, että direktiiviä myöhemmin täytäntöönpantaessa olisi pohdittava, miten 6 artiklan velvoite lainsäädännössä toteutetaan. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan ja katsoo, että lainsäädännön muutostarpeita arvioitaessa mallina voitaisiin käyttää esimerkiksi rikoslain 10 luvun 6 §:n säännöstä, jonka mukaan rikoksentekoväline tai rikoksella tuotettu, valmistettu tai aikaansaatu taikka rikoksen kohteena ollut omaisuus voidaan tuomita menetetyksi myös siltä, jolle se on rikoksen tekemisen jälkeen siirtynyt.

Artikla 7 edellytti aikaisemmin ehdotetussa muodossaan, että jäädyttämisestä päättävän viranomaisen tuli olla oikeusviranomainen tai jäädyttämispäätöksen tuli olla tuomioistuimen tai muun oikeusviranomaisen vahvistama. Artikla on sittemmin muutettu siihen muotoon, että jäädyttämisestä voi päättää muukin kuin oikeusviranomainen. Jos jäädyttämisestä päättävä viranomainen ei ole oikeusviranomainen, päätöksestä tulee kuitenkin aina olla muutoksenhakuoikeus tuomioistuimeen tai muuhun oikeusviranomaiseen. Valiokunta katsoo, että artikla voidaan hyväksyä tässä muodossa.

Lakivaliokunta kiinnitti edellisessä lausunnossaan huomiota asianomistajan vahingonkorvauksen turvaamiseen ja piti tärkeänä, että neuvotteluissa tuodaan esiin vaihtoehto, jossa menettämisseuraamusperusteisesti jäädytettyä omaisuutta voitaisiin käyttää myös asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen suorittamiseen. Direktiivin johdanto-osaan on nyt lisätty kappale 14 b, joka yhdessä kappaleen 14 c kanssa sisältää ajatuksen siitä, että jäädytetty omaisuus voidaan myöhemmin määrätä palautettavaksi asianomistajalle tai tuomita vahingonkorvauksena maksettavaksi. Valiokunta katsoo, että esitetty muotoilu vastaa tarkoitusta. Direktiivin implementointivaiheessa voisi vielä harkita, olisiko kansallisia säännöksiä tarpeen muuttaa myös siten, että asianomistaja voisi erillistä kannetta nostamatta saada hänelle tuomitun vahingonkorvauksen määrän valtiolle tuomituista varoista.

Lausunto

Lausuntonaan lakivaliokunta ilmoittaa,

että se yhtyy asiassa edellä esitetyin huomioin valtioneuvoston kantaan.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Stefan Wallin /r
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

​​​​