LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2014 vp

LiVM 14/2014 vp - HE 87/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä kesäkuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta (HE 87/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö

lakimies Reetta Timonen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäministeriö
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • Finncontainers Oy.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vuoden 1972 kansainvälisen yleissopimuksen turvallisista konteista liitteisiin tehdyt muutokset. Konttiyleissopimusta sovelletaan kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin uusiin ja vanhoihin kontteihin lukuun ottamatta erityisesti ilmakuljetuksiin tarkoitettuja kontteja.

Konttiyleissopimuksen liitteiden muutokset hyväksyttiin Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean istunnossa vuonna 2010. Muutokset koskevat hyväksyttyä tarkastusohjelmaa sekä kontteja valvovien viranomaisten tehtäviä.

Yleissopimuksen liitteiden muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Suomi on ilmoittanut diplomaattiteitse IMO:lle, että muutokset tulevat Suomen osalta voimaan vasta nimenomaisen suostumuksen antamisen jälkeen.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi ehdotetaan, että konttilakiin tehdään sopimusmuutoksista johtuvat muutokset.

Laki sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun yleissopimuksen liitteiden muutokset tulevat Suomen osalta voimaan.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vuoden 1972 kansainvälisen turvallisia kontteja koskevan yleissopimuksen (SopS 111/1999) liitteisiin hyväksyttiin IMO:n meriturvallisuuskomiteassa vuonna 2010 tarkastusohjelmaa ja kontteja valvovien viranomaisten tehtäviä koskevia muutoksia. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy nämä muutokset ja samalla konttilakiin (762/1998) ehdotetaan tehtäviksi tästä johtuvia muutoksia.

Konttilakia sovelletaan ilmakuljetuskontteja lukuun ottamatta kansainvälisessä liikenteessä käytettäviin uusiin ja vanhoihin kontteihin. Kontin omistajalle tulisi esityksen myötä velvollisuus laatia kontille tarkastusohjelma, jonka Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä tarkastuslaitos hyväksyisi. Tarkastuslaitoksen tulisi tarkistaa vähintään kymmenen vuoden välein, että tarkastusohjelma täyttää edelleen hyväksymisen edellytykset. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomessa ei ole toistaiseksi yhtään konttilain mukaisesti hyväksyttyä tarkastuslaitosta. Lisäksi esityksellä täsmennettäisiin valvontaviranomaisten tehtäviä ja mm. säädettäisiin velvollisuudesta antaa turvallisuustarkastajille perehdytystä tähän tehtävään.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotetut muutokset ovat omiaan pidentämään konttien käyttöikää ja parantamaan mm. rahtialusten turvallisuutta. Näin ollen hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa yleissopimuksen liitteiden sekä lakimuutosten hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitettuihin yleissopimuksen liitteisiin tehdyt muutokset ja

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​