LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2014 vp

LiVM 15/2014 vp - HE 142/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 142/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto

toimitusjohtaja Lauri Kivinen, Yleisradio

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL
 • Yleisradion ohjelmatyöntekijät.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle 2015 tehtäisi lain 3 §:ssä säädetyn indeksin mukaista vuotuista korotusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia (745/1998) muutettavaksi siten, että vuodelle 2015 ei tehtäisi indeksikorotusta määrärahaan, joka siirretään vuosittain valtion talousarviosta televisio- ja radiorahastoon Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Indeksitarkistuksen käyttämättömyydestä vuonna 2015 sovittiin eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken maaliskuussa 2014. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen (HE 131/2014 vp).

Yleisradion vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa rahoitusuudistuksessa päätettiin, että määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain vastaamaan kustannusten muutoksia elinkustannus- ja ansiotasoindeksien perusteella. Vuodelle 2014 määrärahaa tarkistettiin 1,6 %, jonka jälkeen määrärahan suuruus on ollut tänä vuonna noin 508 miljoonaa euroa.

Heikko taloudellinen tilanne on kuitenkin aiheuttanut paineita osana valtionhallinnon kaikille sektoreille ulottuvia välttämättömiä säästötoimia etsiä säästöjä myös Yleisradion rahoituksesta. Mikäli indeksikorotus olisi tehty myös vuonna 2015, arvioiden mukaan tarkistus vuodelle 2015 olisi ollut noin 1,3 %, jolloin määräraha olisi ollut noin 512 miljoonaa euroa. Indeksin jäädyttämisen kokonaisvaikutus on siten noin 4 miljoonaa euroa.

Valiokunnan Yleisradiolta saaman selvityksen mukaan indeksin jäädyttäminen tarkoittaisi yhtiön tuloksen painumista tappiolle vuonna 2015. Lisäksi selvityksen mukaan yhtiön pitkän aikavälin kehitys ja mahdollisuudet tehdä uusia avauksia muuttuvassa mediaympäristössä vaikeutuisivat ja yhtiö joutuisi vähentämään indie-ostoja ja/tai oman henkilökuntansa määrää. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huolenaiheina, että ratkaisu voi vaikuttaa sosiaalisen ja maantieteellisen tasa-arvon sekä Yleisradion riippumattomuuden toteutumiseen. Näiden näkemysten mukaan ratkaisu voi myös vaikuttaa kotimaisten ohjelmahankintojen supistumiseen ja se tulee vaikuttamaan olennaisesti myös Yleisradion henkilöstön asemaan.

Valiokunta on huolissaan rahoituksen niukentuessa Yleisradion kehittämisen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen järjestämisestä sekä henkilöstöön kohdistuvista vaikutuksista. Valiokunnan yhtiöltä saaman selvityksen mukaan indeksiä koskevan ratkaisun jälkeen Yleisradiolla on kaiken kaikkiaan noin 10 miljoonan euron säästötarpeet, mikä voi käytännössä vaatia mm. enintään 185 henkilön työsuhteen päättämistä. Valiokunta pitää henkilöstöstä huolehtimista taloudellisesta tilanteesta huolimatta erityisen tärkeänä näkökohtana.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että samanaikaisesti indeksin jäädytyksen kanssa on käynnissä osan säästötarpeista aiheuttava media-alan murros, jossa median käyttötavoissa ja markkinoiden kilpailutilanteessa on tapahtunut ja on edelleen tapahtumassa olennaisia muutoksia. Näiden muutosten ja nykyisen taloustilanteen vuoksi on selvää, että yhtiö joutuisi joka tapauksessa toteuttamaan säästöjä, tehostamaan toimintojaan ja kohdentamaan osin uudelleen myös resurssejaan. Kaikki Yleisradion esille tuomat säästötoimet eivät siten valiokunnan käsityksen mukaan johdu indeksin jäädyttämisestä. Valiokunta toteaa, että nykyisessä tilanteessa yhtiössä joudutaan pohtimaan entistäkin enemmän sitä, mikä Yleisradion toiminnassa on kaikkein keskeisintä.

Yleisradion tehtävänä on ennen kaikkea tuoda monipuolinen ja kattava televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Valiokunta pitää aiempienkin kannanottojensa mukaisesti tärkeänä, että Yleisradion julkinen palvelutehtävä säilyy laajana kattaen ohjelmatoiminnan kaikki osa-alueet uutisista ja asiaohjelmista aina kulttuuriin, urheiluun ja viihteeseen.

Valiokunta pitää lähtökohtaisesti hyvänä ja välttämättömänä, että Yleisradion toiminnassa seurataan kehitystä ja pyritään pysymään viestinnän ja mediakehityksen kärjessä. Valiokunta korostaa Yleisradion roolia paikallisen toiminnan ja tiedonvälityksen sekä suomalaisen luovan sisältöliiketoiminnan elinvoimaisuuden ja kehittymisen kannalta. Alueellisella televisio- ja radiotoiminnalla on keskeinen rooli alueen identiteetin vahvistajana ja monipuolisen ja kattavan alueellisen viestinnän, sananvapauden ja tiedonvälityksen takaajana. Valiokunta myös toteaa, että tarvittavista uudenlaisista palveluista huolimatta esimerkiksi perinteisellä radiolla on oma käyttäjäkuntansa, jota ei tule unohtaa jatkossakaan.

Valiokunnan mielestä Yleisradiolle välttämättömät säästöt tulisi toteuttaa siten, ettei yhtiön monipuolisen ja laajan julkisen palvelun perustehtävän hoitaminen kärsi ja vaikuta mediasisältöihin merkittävästi. Valiokunnan käsityksen mukaan säästöjä olisi järkevää hakea enemmänkin uusista toimintatavoista ja erilaisista tukitoiminnoista sekä pyrkimällä löytämään kustannustehokkuutta esimerkiksi teknisten ratkaisujen käytöstä. Käytettävissä olevia resursseja on valiokunnan näkemyksen mukaan tärkeää pyrkiä kohdentamaan erityisesti sisältöihin, jotta Yleisradion lakisääteisten tehtävien toteuttaminen voidaan turvata.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​